رتبه بندی شاخص های برندسازی مشارکتی در خوشه‌های کسب و کار(مطالعه موردی:پارس واگن اراک)

نویسندگان

1 مهندسی صنایع-دانشگاه آزاد واحد اراک

2 مهندسی صنایع-دانشگاه آزاد اراک

3 مدیریت صنعتی-دانشگاه آزاد واحد یزد

چکیده

برندسازی مشارکتی، یکی از جدیدترین مباحث در پیوندهای اقتصادی می‌باشد که تحت استراتژی برندسازی مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده است. این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد شده داشته و می‌کوشد که یک الگوی عملی برای استقرار موفقیت‌آمیز آن ارائه دهد. در این ارتباط، خوشه‌های کسب و کار در فاز خودروهای ریلی به‌عنوان عنصر مطالعه محوری در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسب‌ترین روش‌های محاسباتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص‌های مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی می‌نمایند استخراج نموده و از طریق آن شرکت‌های مستعد برندسازی مشترک ارزیابی شده‌اند. در نهایت با انتخاب مناسب‌ترین شرکت‌ها، برای این پیوند استراتژیک، برآورد اقتصادی مربوطه را به پایان رساندیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Collaborative Co-Branding in Business Clusters (Case Study: Pars Wagon Arak)

نویسندگان [English]

  • Hamid Emadi 1
  • Mohamad Sadegh Hoori 2
  • Zahra Delshad 3
1 Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University
2 Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University
3 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Co-branding is one of the most new topics in economic links, which has been recently discussed in Iran under the co-branding strategy. This research seeks to prove the effectiveness of the strategy and tries to provide a practical model for its successful implementation. In this regard, business clusters in rail cars phase, are considered as a central element of the study and then through the most appropriate computational methods, significant parameters that play a key role in the success of the co-branding in the rail cars industry are extracted and subsequently, The companies with co-branding potential are evaluated. Finally, the most suitable companies for this strategic alliance, have been chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co
  • Branding / Co
  • Branding Feasibility / Business Clusters
اخلاصی، امیر (1391)، «اصول برندسازی با رویکرد یکپارچه بازاریابی»، تهران: انتشارات علمی.
اصغرپور، محمدجواد (1393)، «تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
آذر، عادل و منصور مومنی (1391)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، تهران: سمت، جلد دوم.
سلیمانی، غلامرضا (1393)، «راهنمای توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی»، قم: انتشارات آیین محمود.
قدسی‌پور، سیدحسن (1392)، «فرایند تحلیل سلسله مراتبی»، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
گروه پژوهشگران شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم (1392)، «برندسازی مشارکتی با نگرشی بر خوشه‌های کسب و کار»، قم: انتشارات آیین محمود.
هاوالدار، کریشنا (1392)،  «بازاریابی صنعتی»، محمدعلی عبدالوند، زرند: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند.
Besharat, Ali, (2010), “How co-branding versus brand extensions drive consumers evaluations of new products: A brand equity approach”, Industrial Marketing Management, Vol. 39, pp. 1240-1249.
Cunha JR., Marcus; Forehand, Mark R.; Angel, Justin W., (2014), “Riding Coattails: When Co-Branding Helps versus Hurts Less-Known Brands”, Journal of Consumer Research, Vol. 41, pp. 1284-1300.
Dong, Qinqin; Duysters, Geert, (2015), “Research on the Co-Branding and Match-Up of Mega-Sports Event and Host City”. The International Journal of the History of Sport, Vol. 32, No. 8, pp. 1098-1108.
Fan, Xiaomeng; Chang, En-Chung; Zhang, Molin, Yangchang, Zhang, (2013), “The Influence of Negative Information from a Co-brand: The Moderating Roles of Involvement and Brand Popularity”, International Review of Management and Business Research, Vol. 2, No. 2, PP. 302-312.
Ilicic, Jasmina; Webster, Cynthia M., (2013), “Celebrity co-branding partners as irrelevant brand information in advertisements”, Journal of Business Research, Vol. 66, pp. 941-947.
Tasci, Asli D.A.; Denizci Guillet, Basak, (2011), “It affects, it affects not: A quasi-experiment on the transfer effect of co-branding on consumer-based brand equity of hospitality products”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, pp. 774-782.
Thompson, Kenneth; Stutton, David, (2012), “Revisiting perceptual fit in co-branding Applications”, Jounal of Product and Brand Management, Vol. 21, No. 1, pp. 15-25.
Ueltschy, Linda C.; Laroche, Michel, (2011), “co-branding Internationally: Everyone Wins?”, Journal Applied Business Research, Vol. 20, No. 3, pp. 91-102.
Whelan, Susan; Davies, Gary; Walsh, Margaret; Bourke, Rita, (2010), “Public sector corporate branding and customer orientation”, Journal of Business Research, Vol. 63, pp. 1164-1171.