تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب  مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ مدیریت استعداد و پرسشنامه‌ مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان و نمایندگان 11 شرکت بیمه در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493 نفر تشکیل می‌دهند. نمونه‌های آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 305 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان می‌دهد، مدیریت استعداد متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا پیشنهاد می‌شود مدیریت استعداد به‌عنوان یک استراتژی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در برنامه عملیاتی شرکت‌های بیمه گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining a Model for Obtaining Sustainable Competitive Advantage Based on Talent Management Strategy in Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • samad rahimiaghdam 1
  • naser sanoubar 2
  • Abolfazl haghverdizadeh 3
1 assistant professor, department of management, faculty of economics and management, university of Tabriz, Tabriz, iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, university of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 MA, MBA Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to introduce a practical strategy for obtaining sustainable competitive advantage based on the talent management in insurance industry; is an applied Study in terms of goal and descriptive in terms of data collection and causative from research variables perspective. The Talent Management Questionnaire and Sustainable Competitive Advantage Questionnaire based on conceptual model of sustainable competitive advantage proposed by Sepahvand et al. (2016) are used for collection of data. The statistical population consisted of 1493 managers, experts and representatives of eleven insurance firms in East Azerbaijan. The research sample is chosen 305 individuals using cluster random sampling method based on Cochran Formula in confidence level of 95%. The results of the data analysis using structural equation modeling method showe that talent is an important variable in obtaining sustainable competitive advantage. Thus, it is recommended to employ talent management as a critical strategy for obtaining sustainable competitive advantage in the insurance firms’ operational programs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management / Resource Based View / Sustainable Competitive Advantage / Insurance Industry
اسماعیلی، محمودرضا و صمد رحیمی‌اقدم (1394۹، «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر انعطاف منابع انسانی در صنعت بانکداری»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال7، شماره 2،  151-129.
افجه، علی‌اکبر و عادل صالح غفاری  (1392)، «عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور»، راهبرد فرهنگ، شماره 21، 112-79.
حیدری، علی، مینا بیگی و محسن حیدری (1392)، «اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعه مهارت‌های فروشندگان بیمه»، مطالعات مدیریت راهبردی، سال4، شماره 16، 221-199.
خائف الهی، احمد و شاپور شرافت (1393)، «تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 6، شماره 4، 182-157.
دقتی، عادله (1395)، «رویکردی راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در آموزش عالی استان خراسان جنوبی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 9، شماره 32، 137-153.
ذاکری، امیر، عباس افرازه، نادر مظلومی و سیدحسین جلالی،  (1392)، «ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایه فکری در صنعت بیمه»، مطالعات مدیریت راهبردی، سال 4، شماره 16، 159-131.
سپهوند، رضا، حجت وحدتی، محمودرضا اسماعیلی و صمد رحیمی‌اقدم، (1395)، «طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی در صنعت بیمه»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 8، شماره 1، 179-208.
سیدنقوی، میرعلی، مهدی حقیقی کفاش و وحید نجفی کلیانی، (1391)، «انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 22،  شماره 67، 153-129.
صیادی، سعید، مرضیه محمدی و امین نیک‌پور (1391)، «بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی»، فرایند مدیریت و توسعه، سال 25،  شماره 2، 148-133.
عطاران، جواد، علی دیواندری و حیات آدینف  (1391 )، «شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع‌محور»، مدیریت بازرگانی، سال 4، شماره 12، 112-91.
غفاری، حسن؛ مسعود پورکیانی، غلام‌عباس شکاری و ایوب شیخی (1396)، «طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی»ُ، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 10، شماره 36،  117-142.
فتحی واجارگاه، کوروش، اباصلت خراسانی و سمیه دانشمندی (1393)، «بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریه داده بنیاد»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 12، شماره 3، 398-375.
فروغی، لیلا و داود حسین‌پور (1393)، «نقش سرمایه فکری و راهبرد جذب منابع انسانی در توسعه عملکرد رقابتی»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 6، شماره 2، 139-123.
قلاوندی، حسن و وحید سلطانزاده (1391)، «تبیین رابطه بین کاراهه شغلی و تعهد سازمانی». پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال 4، شماره 7، 98-77.
کرد، باقر، کرد، حامد و عباس عرب (1393)، «بررسی رابطه به‌کارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 7، شماره 24، 140-113.
مجتهدزاده، ویدا، سیدحسین علوی طبری و مهرناز مهدی‌زاده (1389)، «رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 17، شماره 60، 119-109.
مظلومی، نادر و سارا دادوند (1391)، «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در کسب مزیت رقابتی شرکت‌های بیمه»، پژوهشنامه بیمه، سال 27، شماره 2،: 109- 81.
مظلومی، نادر، وحید ناصحی‌فر و گلشن احسان‌فر (1392)، «رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه ایران»، پژوهشنامه بیمه، سال 28، شماره 1، 56-33.
نظرپوری، امیرهوشنگ و صمد رحیمی‌اقدم  (1394)، «بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان»، مدیریت دولتی، سال 7، شماره 2، 392-373.
وظیفه‌دوست، حسین و شیما معماریان، (1393) «رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌گذاران در بیمه‌های عمر»، پژوهشنامه بیمه، سال 29، شماره 1، 151-127.
Albrecht, Simon L., Bakker, Arnold B., Gruman, Jamie A., Macey, William H., Saks, Alan M., (2015), “Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage”, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2 (1), 7 – 35.
Barney B. Jay., (2018), “Why resource‐based theory’s model of profit appropriation must incorporate a stakeholder perspective”, Strategic Management Journal banner, 39(13), 3305-3325.
Barney, J. B., (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17 (1), 99-120.
Bjorkman, I., Ehrnrooth, M., Ma¨kela, K., Smale, A., & Sumelius, J., (2013), “Talent or not? Employee reactions to talent identification”, Human Resource Management, 52 (2), 195–214.
Chami-Malaeb, R. & Garavan, T., (2013), “Talent and leadership development practices as drivers of intention to stay in Lebanese organisations: the mediating role of affective commitment”, The International Journal of Human Resource Management, 24 (21), 4046-4062.
Cheese, P.; Thomas, R. and Gerecke, E., (2015),  The talent powered organization: strategies for globalization of the talent management and performance improvement. Translated by AbdulRahim Naveh Ibrahim and Hadi Keshvari, Tehran: Iran Industrial Research and Training Center.
Cheraghalizadeh, R., & Tümer, M., (2017), “The effect of applied resources on competitive advantage in hotels: Mediation and moderation analysis”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 265-272.
Cremer, H. and Roeder, K., (2017), “Social insurance with competitive insurance markets and risk misperception”,  Journal of Public Economics, 146 (1), 138-147.
Dries, N., Vantilborgh, T., and Pepermans, R., (2012), “The Role of Learning Agility and Career Variety in the Identification of High Potential Employees”, Personnel Review, 41 (3), 340–358.
Festing, M., Schafer, L., (2014), “Generational challenges to talent management: A framework for talent retention based on the psychological-contract perspective”, Journal of World Business, 49 (2), 262-271.
Harris, C., McMahon, G., and Wright, P., (2012), “Talent and Time Together: The Impact of Human Capital and Overlapping Tenure on Unit Performance”, Personnel Review, 41 (4), 1–26.
Hernández Y., Zatarain R., Barrón L., (2019), “A Talent Management Model for Innovation and Competitiveness in Complex Domains: A Case Study in the Latin American Energy Sector”. In: Cortés-Robles G., García-Alcaraz J., Alor-Hernández G. (eds) Managing Innovation in Highly Restrictive Environments. Management and Industrial Engineering. Springer, Cham.
Ketkar, S., & Sett, P., (2010), “Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance: analysis of a multi-level causal model”, International Journal of Human Resource Management, 21 (8), 1173-1206.
Lambourdière, E., Rebolledo, C., & Corbin, E., (2017), “Exploring sources of competitive advantage among logistics service providers in the Americas, Supply Chain Forum”, An International Journal, 18(1), 36-45.
Liu, C., (2013), “The processes of social capital and employee creativity: empirical evidence from intraorganizational networks”, The International Journal of Human Resource Management, 24 (20), 3886-3902.
Manroop, L., (2015), “Human resource systems and competitive advantage: an ethical climate perspective”, Business Ethics: A European Review, 24 (2), 186-204.
Neri. Selina., & wilkins, Stephen., (2019), “Talent management in transnational higher education: strategies for managing academic staff at international branch campuses”, Journal of Higher Education Policy and Management, 41(1), 52-69.
Ng, W.H., and Feldman, D.C., (2012), “A Comparison of Self-Ratings and Non-Self-Report Measures of Employee Creativity”, Human Relations, 65 (8), 1021–1047.
Phillips, D. R. and Roper, K. O., (2009), “A framework for talent management in real estate”, Journal of Corporate Real Estate, 11 (1), 7-16.
Popli, M., Ladkani, R.M., & Gaur, A.S., (2017), “Business group affiliation and post-acquisition performance: An extended resource-based view”, Journal of Business Research, 81, 21-30.
Sengupta, Atri. Venkatesh, D.N, Sinha, Arun K., (2013), “Developing performance-linked competency model: a tool for competitive advantage”, International Journal of Organizational Analysis, 21 (4), 504 -527.
Silvaa, R., Gerwea, O., & Becerrab, M., (2017), “Corporate brand and hotel performance: A resource-based perspective”, Journal of Business Research, 79, 23–30.
Sophie Bacq, & Kimberly A. Eddleston., (2018), “A Resource-Based View of Social Entrepreneurship: How Stewardship Culture Benefits Scale of Social Impact”, Journal of Business Ethics, 152(3), 589–611.
Valentine, S., Hollingworth, D. And Francis, C. A., (2013), “Quality-Related HR Practices, Organizational Ethics, and Positive Work Attitudes: Implications for HRD”, Human Resource Development Quarterly, 24 (4), 493-523.
Wan Hooi, L., Sing Ngui, k., (2014), “Enhancing organizational performance of Malaysian SMEs: The role of HRM and organizational learning capability”, International Journal of Manpower, 35 (7), 973 – 995.
Wang, L., Huang, M., & Liu, M., How the Founders., (2018), “Social Capital Affects the Success of Open-Source Projects: A Resource-Based View of Project Teams”. Electronic Commerce Research and Applications, 28, 114-126.
Ziegler, R., Hagen, B. and Diehl, M., (2012), “Relationship between Job Satisfaction and Job Performance: Job Ambivalence as a Moderator”, Journal of Applied Social Psychology, 42 (8), 2019–2040.