دوره و شماره: دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 1-140 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی

صفحه 63-78

سیروس کشاورز؛ ناصر خانی؛ سمانه رئیسی نافچی؛ پروانه نوربخش؛ محمدرضا فتحی


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر بازاریابی اصالی و پراگماتیک بر اصالت برند

صفحه 115-140

زهره علی اسماعیلی؛ بهرام خیری