دوره و شماره: دوره 18، شماره 103، مهر و آبان 1399، صفحه 1-132 

کاربردی

ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات

صفحه 47-64

محمود یحیی زاده فر؛ هومن شبابی؛ الهام علیزاده سیاهرودکلایی