بررسی ابزارها و مشوق‌های صادراتی در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

این مقاله به چالشهای ابزارهای تشویقی صادراتی و اولویتبندی آنها میپردازد. در این راستا، از روش بررسی تطبیقی میان ایران و کشورهای مالزی، هند، ترکیه و چین و تحلیل سه مرحلهای(ساختار و فرایند، رفتار و زمینه) و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهند که وجود محیط و بستر اقتصادی مناسب در کشورها، انسجام نهادی در امر صادرات، دیپلماسی مناسب و بهکارگیری سیاست خارجی جهت دستیابی به بازارهای جدید، اتخاذ سیاستهای اقتصاد کلان و ایجاد محیط مناسب جهت کسب وکار میتواند از مهمترین دلایل اثربخشی ابزارهای حمایتی صادراتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on the Effectiveness of Export Tools and Incentives in IRAN

نویسنده [English]

  • Smira Golkaran
چکیده [English]

Export protection includes those programs and policies through which governments seek to play a role in and influence the export process.
Theoretical studies and researches in different countries of the world have led to various conclusions about the effectiveness of these programs. A look at the support programs in these countries shows that in most countries, the types of financial support for exports have been in the form of insurance, tax and foreign exchange support. Since awareness of incentive policies implemented in other countries as well as review of incentives and support tools to increase export development in the country is essential, so the present study first identifies support tools and export incentives in some countries such as Turkey, India, Malaysia and China then examines the means of support in the country from the Third Development Plan (2000-2003). Accordingly, the most important reasons for reducing the effectiveness of these tools on export growth have been identified and appropriate suggestions and recommendations to improve these measures have been presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incentives/ Export/ Support
ارزیابی شیوه‌های پرداخت یارانه صادراتی در ایران‌و اثرات لغو آن، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1385.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی، سال‌های 1395،1396 و 1397.
بیات، مهین و محسن کامرانی (1392)، «آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه بر اساس مدل سه شاخگی، مورد مطالعه شرکت برق منطقه‌ای تهران»، بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق، شرکت برق منطقه‌ای تهران، ایران.
ترازنامه بانک توسعه صادرات سال‌های مختلف.
تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 21/6//1396.
دلاوری، رضا (1394)، «آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه شاخکی»، نخستین همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی، مؤسسه آفاق صنعت، 1390.
صفرلی، مسعود (1389)، «بررسی تأثیر سیاست‌های تشویق صادرات بر توسعه صادرات چرم ایران از دیدگاه صادرکنندگان»، دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی.
ضیایی بیگدلی، صادق (1397)، «تدوین سند سیاست تجاری ایران». مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
کمیجانی، اکبر و سیدحسین میرجلیلی (1380)، «ساز و کار سیاست استراتژیک تجاری برای توسعه صادرات‌ صنعتی ایران»، پژوهشنامه ‌بازرگانی، شماره 20.
گزارش بررسی لایحه بودحه سال 1397 پیشنهادی در خصوص اعطای جوایز صادراتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1396.
گزارش جوایز صادراتی، سازمان توسعه تجارت، فروردین 1395.
گزارش عملکرد جوایز و مشوق‌های صادراتی (سال‌های 1380 تا 1396)، سازمان توسعه تجارت، دفتر توسعه خدمات بازرگانی، 1396.
Arvind Panagariya, Evaluating The Case For Export Subsidies.World Bank, 1999.
Habibi, Nader (2003), “Irans Exchange Rate Freeze: Is it Appropriate? Is it Sustainable?
Marianna Belloc. Michele Maio (2011), Survey of The Literature On Successful Strategies and Practices For Export Promotion By Developing Countries.
Sarlak, M.A. (2010), “E-Banking and Emerging Multidisciplinary Processes: Social, Economical and Organizational Models: Social, Economical and Organizational Models”, Advances in Electronic Commerce, IDEA Group Inc (IGI).