ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزشی عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تعدیلگری انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر موانع درک شده صادراتی و عملکرد صادرات (مطالعه موردی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن، شامل کلیهی مدیران و افرادی است که در عرصه صادرات شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، که در بیش از ده واحد صادرات فعال هستند، تعداد جامعه آماری مورد نظر نامعلوم و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعلوم کوکران 384 نفر به روش غیراحتمالی قضاوتی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری دادههای اولیه از روش میدانی استفاده شده و ابزار جمعآوری دادههای اولیه پرسشنامه پنج گزینهای لیکرت بوده و برای گردآوری دادههای ثانویه از روش کتابخانهای و از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری برای اعتبار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با 91/0 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار Smartpls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تعهد صادرات و تجربه صادرات بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنیداری دارند، تعهد صادرات، تجربه صادرات بر موانع صادراتی درک شده تأثیر مثبت معنیداری دارند، موانع صادراتی درک شده و انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت معنیداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Matching With Import Standards of Other Countries on Perceived Barriers of Export

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar 1
  • Hooman Shababi 2
  • Elham Alizadeh Siahroodkolaie 3
1 Professor of Business Management Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran.
2 Faculty Member at Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol
3 Master Student of International Business Management, Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to assess the effect of matching with import standards of other countries on perceived barriers of export and export performance of Pegah Company. The research is applicable in nature and used a descriptive-survey method. The statistical population of the study consists of all managers and individuals who are active in the 10 export sectors of Pegah Company. The number of statistical population is undetermined and the chosen sample size is 384 by choosing unconfirmed judgments. In the present study, the field method is used to collect the initial data and the five-choice Likert questionnaire is used for gathering data and the library method is used for collecting secondary data. The results of the research show that export commitment has a significantly positive effect on export performance, export experience has a significantly positive effect on export performance, export commitment has a significantly positive effect on perceived export barriers, export experience has a significantly positive effect on perceived export barriers, perceived export barriers Export performance has a significantly positive effect, and there is a significantly positive effect of adaptation on export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Commitment/ Perceived Export Barriers/ Export Experience/ Matching With Import Standards of Other Countries/ Export Performance
احمدی، علی (1391)، «روش تحقیق در مدیریت»، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بازتاب، صفحه 404.
اسلامی، محمد (1396)، «اثرات شدت مزیت رقابتی در صنعت و عملکرد صادرات: محرک‌های عملکرد بهتر نام تجاری». فصلنامه مدیریت بازاریابی  (کسب و کار) صنعتی. دوره 2. شماره 5.
بافنده، عبدالحسین و فضل‌اله عزیزی (1395)، «بررسی موانع صادرات غیرنفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی». نشریه بررسی‌های بازرگانی. دوره 8. شماره 41.
جعفری‌زاده، حسین (1395)، «بررسی تأثیر جهت‌گیری راهبردی و قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 1.
حسنقلی‌پور، طهمورث؛ محمود متوسلی؛ شاپور محمدی و فرشید حسینی (1396)، «عنوان تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی صنعت برق)». دوره 2، شماره 5.
حسینی، میرعبدالله (1394)، «تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات». بررسی‌های بازرگانی، 34، 2-18.
رحمانی، حسین؛ منوچهر انصاری؛ محمد میرکاظمی و محمدرضا ابراهیمی (1393)، «شناسایی و اولویت‌بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط در صنایع غذایی آذربایجان غربی». مجله علمی- پژوهشی. تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 3. شماره 1.
رسولی، اسد (1393)، «بررسی استراتژی‌های صادرات و عملکرد صادراتی». بررسی‌های بازرگانی، 34، 2-18.
عزتی، ع. (1392)، «بررسی مدل مفهومی ‌و ساختاری»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 1.
ناطق، محمد و نازیلا نیاکان (1396)، «بسترسازی توسعه صادرات با تأکید بر محدودیت‌ها، محرک‌ها و عملکرد صادراتی». نشریه بررسی بازرگانی. دوره 7. شماره 37.
وظیفه دوست، علی (1394)، «بررسی موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی ایران و ارائه راهکار مناسب». بازاریابی نوین. دوره 2. شماره23.
Abi, J.C. & Slater, S.F. (2015), “The positive effect of a market orientation on business profitability: a balance replication”. Journal of Business Research, 48(4): 24-38.
Beran TN , Violato C. (2010), Structural equation mode ling in medical research: a primer. Beran and Violato BMC Research Notes. 3: 267.
Chin , W.W. (1998), The partial least squares approach to structural equation modeling. In: G. A. Marcoulides (Ed), Modern Methods for Business Research (pp.295-358). Mahwash, NJ: Lawrence Eelbaum Assocaiates.
Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981), “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of Marketing Research, 56, 39-50.
Francis, H & Gave, R. (2016), Effect of adaptive effects programs on the realization of export goals and export strategy. Management Research Review, 34, 10.
Henseler, J. Ringle, CM. Sinkovics,R.R. (2010), The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing. 277-319.
Kottabi, J., & Zinkota, R. (2016), “Why don’t we use the same export barrier measurement scale? An empirical analysis in small and medium-sized enterprises”. Journal of Small Business Management, 48(3), 395-420.
Lages, R. P., & Montgomery, Y. (2016), Investigating the relationship between export support and exports. Administrative Science Quarterly, 36(3), 421-458.
Lee, M. (2017), “Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations”, Industrial Marketing Management 41. 1058-1070.
Miler, G. (2013), “Investigation of Export Marketing Strategies on Export Performance”. Journal of World Business, 44(4): 463-475.
Narver, J.C., Slater, S.F., MacLanchlan, D.L., (2015), Total Market Orientation, Business Performance, and Innovation. Working Paper Series, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.
Rudolf, R. Sinkovicsa,b,c, Yusuf Kurta, N. (2018), The effect of matching on perceived export barriers and performance in an era of globalization discontents: Empirical evidence from UK SMEs. International Business Review. 1(3), 262-281.
Young, E., Yavas, U., & Haahti, A. (2017), The Perceived Perceptions of Barriers to Regional Export Development from Exporters. European Business Review, 18(1), 4-13.