دوره و شماره: دوره 16، شماره 88-89 - شماره پیاپی 88، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-90 
بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت

صفحه 23-36

سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ تکتم لطفی