دوره و شماره: دوره 16، شماره 90-91 - شماره پیاپی 90، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-107 

مروری

تحلیلی بر صادرات گاز ایران به ترکیه

صفحه 78-92

ویدا ورهرامی؛ افسانه تهرانی