بررسی حقوقی قرارداد جوینت ونچر(سرمایه‌گذاری مشترک) در نظام حقوقی ترکیه و توصیه‌هایی برای ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

سرمایه‌گذاری مشترک [1] در میان روش‌های متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری، نقش به‌سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین‌الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه‌گذاری مشترک چه به‌صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این‌خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به‌طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد‌ مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه‌گذاری مشترک نیز می‌شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه‌گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته‌اند. همان‌گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت‌های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم‌گیری‌، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت‌های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت‌ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این میان قانون سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می‌نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

: Legal Review of Joint Venturer’s Contract in Turkey’s Legal System and Recommendations for Iran

نویسندگان [English]

  • vahid karimi 1
  • amirhoshang fathizadeh 2
چکیده [English]

Joint ventures as a legal institution have contributed significantly to the expansion and development of international trade. Both kind of Joint ventures, contractual and entity types have been accepted and executed throughout the world. Although Turkish legal has no specific law on the issue and has not addressed JV directly, but it has been addressed indirectly in various laws, and its various dimensions have been investigated. The new Turkish law on Legal Commitments in twenty articles has reviewed the partnership agreement, which includes the contract of Joint ventures as well. Meantime, the law of Foreign Direct Investment plays critical role on Joint ventures. It is worth mentioning that in this regulation the principle of contractual freedom is emphasized. It has some substantive part regarding the amount of shareholding, the distribution of profits and losses between the parties, the decision-making process, the board of directors and management, the prohibition of competition between partners, Inspection, Changes in the structure of the JV, new partner process and termination of JV. On the shade of such regulations Turkish traders have got this opportunity to conclude JV agreements with foreign investors complying global standards and has had a positive impact on the development of foreign investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Venture / Foreign Investment / Turkish Code of Obligation / Turkish Foreign Direct Investments Law
.
اخلاقی، بهروز،  امام، فرهاد. (1385) "اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.
حاتمی،  علی، کریمیان، اسماعیل. (1393) "حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی"، انتشارات تیسا.
کلایو ام، اشمیتوف، ترجمه: بهروز، اخلاقی و همکاران. (1378) "حقوق تجارت بین‌الملل"، جلد دوم، انتشارات سمت.
نیکبخت، حمیدرضا. (1388) "داوری تجاری بین‌المللی"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران.
شهبازی‌نیا، مرتضی. (1392) "حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
Yildirim, Ali Haydar, (2011)“Adi Ortaklikda Ortaklarin Denetleme Hakki (TBK631)” Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
Çakir Çelebi, Betül, (2017)“Joint Venture Hukuki Niteligi” Hukuki Niteligi, Yıldırım Beyazıt Law Review, available at: http://dergipark.gov.tr/ybuhukuk/issue/30966/335728.
Yavuz, Cevdet, Acar, Faruk, Özen, Burak, (2012)“Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Basım Yayın.
Tekil, Fahiman, (1991)“Adi  Kollektif ve Komandit Şirketler Hukuku”.
Kaplan, İbrahim, (2007)İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı Joint Venture, Yetkin Pub.
Tekinalp, Gülören, Tekinalp, Ünal, (1989)“Joint Venture Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a Armağan”.
Dayinlarli, Kemal, (2007) “Joint Venture Sozlemesi”, Dayınlarlı Yayıncılık.
Kocaaga, Koksal, (2009)“Joint Venture and its Legal Nature in Turkish Law”, Bracton Law Jornal, vol.  41.
Arsalani, Halil, (1945) Şirket Mukaveleleri ile Cemiyetler ve İki Tarafa Borç Yükleyen Akitler Arasındaki Ayrılıklar ve Bunları Tefrika Yarayan Ölçütler, İÜHFM.
Gurulkan, Haluk, Cakir, yasin, (2017) “Foreign Direct  Investments in Turkey”, Gurulkan Çakır Attorney Partnership. Available at: http://www.gurulkan.com/Docs/Publications/991834572.pdf
Pulaşlı, Hasan, (2011) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Gore Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet pub, v. I.
Tile, Latif, (2013) “Turk Hukukunda Jont Ventute Duzenlemeri”, Kadir Has Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitusu.
Islamov, Nazim, (2003) Joint Venture, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ALPER, Onur, (2011) “Joint Ventures under Turkish Foreign Investment Law”, Available at: http://www.gsimeridian.com/files/16.pdf
Korkut, Ömer, (2007) “Türk Hukuku Bakımından Ortak Girişim (Joınt Venture) ve İş Ortaklığı”, Legal Hukuk Dergisi.
Porory, Reha, Tekinalp, Ünal, Çamoglu, Ersin, (2005) “Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku”,  Arikan Basim Yayim Dagitim.
Turkey Ministry of Economy, (2016) Foreign Direct Investments Report.
UNCTAD, (2017) World Investment Report: Investment and Digital Economy, Geneva.
Kurşat, Zekeriya, (2012) “Yeni Borclar Kanunumuzda Adi Ortaklik Hukumlerinin Degerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası.
Zuvin, Serap, (2006) International Joint venture Law, Turkey Part, Aspatore pub.
 Kaya, Dilşad, (2011) Legal Status and Termination Procedures ofJoint Ventures, 2011 Available at: http://www.gsimeridian.com/en/publications/articles-library/?&per_page=15