تأثیر بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد صادرات فرش ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا ، تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده

یکی از پدیده‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر روند رو به رشد جهانی‌شدن است. صنعت فرش، یکی از صادرات غیرنفتی است که ایران به وسیله آن می‌تواند حضور بهتری در بازارهای جهانی داشته باشد؛ چرا که در تولید آن از مزیت نسبتی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران شرکت‌های صادرکننده فرش در سطح کشور است که تعداد آن‌ها در سال ۱۳۹۴ بر طبق استعلامی که از بخش آماری اتحادیه فرش انجام شد برابر با ۳۶۳ نفر و حجم نمونه ۱۹۰ نفر است. پژوهش به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه است که میان اعضای نمونه توزیع گشته است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که درمجموع سه فرضیه اصلی پژوهش مورد تائید قرار گرفته است. استراتژی بین‌المللی، سازگاری بازاریابی و جهت‌گیری صادراتی بر عملکرد صادرات فرش در ایران دارای تأثیر معنادار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Marketing on Iran’s carpet exports

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • faezeh moghimi 2
چکیده [English]

The carpet industry is one of the important non-oil exports which Iran can have a better presence on the world markets, because it has a comparative advantage in its production. The main purpose of this research is to investigate the effect of marketing on export performance. The statistical population of the research includes all managers of carpet exporter companies in the country, whose number in 2015, according to a query from the Statistical Section of the carpet association, is 363 and the sample size is 190. The purpose of the research is applied research. In terms of data collection, it is a descriptive-survey research type and a survey tool is a questionnaire distributed among sample members. The relationship between research variables has been examined through path analysis Using the LASERL software the results of the analysis indicate that three main hypotheses of the research have been confirmed in total. International strategy, marketing compatibility and export orientation on carpet export performance in Iran have a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Performance / International Strategy / Marketing Compatibility / Export Market Orientation / Export of Carpets
منابع
آذر، عادل. (1381). "تحلیل مسیر و علت‌یابی در علم مدیریت". مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره 524، 59-96.
حاجی‌پور، بهمن؛ جعفری‌زاده، ‌فروز و‌ رحیمی، فرج‌الله‌. (1394). "تأثیر‌جهت‌گیری ‌راهبردی ‌و‌ قابلیت‌های ‌بازاریابی ‌بر‌ عملکرد‌ صادراتی". چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 22، 87-105.‌
دهقان، نبی‌الله؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ دهقان، کبری؛ و صالحی صدقیانی؛ پانته‌آ. (1390). "اثر ساختار سازمانی بر عملکرد خارجی (مورد مطالعه: شرکت‌های صادرکننده ایرانی)". پژوهش‌های مدیریت، سال چهارم، شماره یازدهم، 53-70.
رستگار، عباسعلی و شعبانی، عاطفه. (1395). "نقش ‌میانجی ‌کارآفرینی‌ صادراتی‌ در ‌تأثیر ‌عوامل‌ مؤثر ‌بر‌ عملکرد‌ صادراتی". چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 27، 73-90.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی الهه. (1376). :"روش‌های تحقیق در علوم رفتاری". موسسه نشر آگه. تهران. چاپ اول.
قاسمی، حسن؛ اعرابی، سیدمحمد و دهقان، نبی‌الله. (1386). "مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین‌الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم‌های بازاریابی بین‌الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)". مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره 17، 75-105.
کرمپور، عبدالحسین؛ اسداللهی دهکردی، الهه؛ و احمدی، حیدر. (1393). "طراحی مدل تأثیر منابع بازاریابی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی‌گری راهبرد رقابتی تمایز (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک ایران)". مدیریت بازرگانی، دوره ششم، شماره3، 623-646.
محمدیان، محمود؛ اله وردی، مصطفی و سلیمی، امیر. (1392). "بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونۀ ایران در سال 1390)". فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، دوره پنجم، شماره 4، 61-78.
مشبکی، اصغر و خادمی، علی‌اکبر. (1391). "نقش برنامه‌های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه‌ها". مجله بهبود مدیریت، سال ششم، شماره سوم، 98-135.
میرجهان‌مرد، سیدجواد. (1389). "تأثیر محیط بر عملکرد صادراتی از طریق تطبیق قیمت". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی.
وظیفه‌دوست، حسین و زرین‌نگار، ندا. (1388). "بررسی عملکرد سیاست‌های دولت بر روی صادرات شرکت ها. بصیرت (مدیریت)"، دوره 16، شماره 44، 47-63.
Albaum, G. & Tse, D. (2001). Adaptation of international marketing strategy components, competitive advantage, and firm performance: A study of Hong Kong exporters. Journal of International Marketing, 9(4), 59-81.
Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing. Pearson Australia.‏
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Brouthers, K., Brouthers, L. & Werner, S. (2008). Real options, international entry mode choice and performance. Journal of Management Studies, 45)5), 936-960.
Cadogan, J., Kuivalainen, O. & Sundqvist, S. (2009). Export market-oriented behavior and export performance: Quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization. Journal of International Marketing, 17(4), 71-89.
Cadogan, J., Cui, C. & Li, E. (2003). Export market-oriented behavior and export
performance: The moderating roles of competitive intensity and technological
turbulence. International Marketing Review, 20(5), 493-513.
Calantone, R., Kim, D., Schmidt, J. & Cavusgil, S. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: {A} three-country comparison. Journal of Business Research, 59(2), 176-185.
Cavusgil, S. & Zou, S. (1994). Marketing Strategy-Performance Relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58(1), 1-21.
Griffith, D. A., Hannah, S., Lee, Ch., Seob, Y. & Roger, C. (2014). Marketing process adaptation: Antecedent factors and new product performance implications in export markets. International Marketing Review, 31(3), 308-334.
Harrington, D. (2009). Cofigmatory factor analysis. Oxford University Press
Javalgi, R. (2006). Toward the development of an integrative framework of subsidiary success: A synthesis of the process and contingency models with the strategic reference points theory. Thunderbird International Business Review, 48(6), 843-866.
Kaleka, A., & Berthon, P. (2006). Learning and locale: The role of information, memory and environment in determining export differentiation advantage. Journal of Business Research, 59(9), 1016-1024.
Krammer, S. M., Strange, R., & Lashitew, A. (2017). The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and institutional environments. International Business Review, 27(1), 218-230.
Kumar, K., Subramanian, R. & Strandholm, K. (2011). Market orientation and performance: Does organizational strategy matter? Journal of Applied Business Research, 18(1), 37-49.
Leonidou, L. C., Kaleka, A. A. & Hadjimarcou, J. (2002). Building successful export business relationships: A behavioral perspective. Journal of International Marketing, 10(3), 96-115.
Morgan, N. A., Kaleka, A. & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture
performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1), 90-108
Navarro, A., Arenas-Gaitán, J. & Rondán-Cataluña, F. (2014). External environment and the moderating role of export market orientation. Journal of Business Research, 67(5), 740-745.
Navarro, A., Acedo, F. J., Losada, F., & Ruzo, E. (2011). Integrated model of export activity: Analysis of heterogeneity in managers’ orientations and perceptions on strategic marketing management in foreign markets. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 187-204.‏
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E. & Díez, J. (2010). Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of World Business, 45(1), 49-58.
O’cass, A. & Julian, C. (2003). Examining firm and environmental influences on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters. European Journal of Marketing, 37(3/4), 366-384.
Powers, T. & Loyka, J. (2010). Adaptation of marketing mix elements in international markets. Journal of Global Marketing, 23(1), 65-79.
Ruzo, E., Losada, F., Navarro, A. & Díez, J. A. (2011). Resources and international marketing strategy in export firms: Implications for export performance. Management Research Review, 34(5),.496-518.
Shoham, A. & Albaum, G. (1994). The effects of transfer of marketing methods on export performance: An empirical examination. International Business Review. 3(3), 219-241.
Sohail, M. & Alashban, A. (2009). An analysis of product-market strategy and export performance: Evidence from SME’s in Saudi Arabia. International Journal of Entrepreneurship, 13, 49-65.
Sousa, C. M., & Filipe Lages, L. (2011). The PD scale: a measure of psychic distance and its impact on international marketing strategy. International Marketing Review, 28(2), 201-222.‏
Wu, C. W. (2016). The international marketing strategy modeling of leisure farm. Journal of Business Research, 69(4), 1345-1350.‏
Zou S. & Stan S. (1998). The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review, 15(5), 333-356.