مروری بر مدل‌های بین المللی‌سازی شرکت‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل-دانشکده علوم انسانی- دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد

چکیده

افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن‌ در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین‌المللی‌سازی را به یکی از مؤلفه‌های اساسی استراتژی‌های کسب و کار در بسیاری از شرکت‌های جهان تبدیل نموده است. تا‌کنون تلاش‌های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها ارائه شده است. بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل‌های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علی‌رغم تفاوت‌های موجود در این نظریه‌ها، مدل‌ آپ‌سالا، مدل‌های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت‌ها برای رسیدن به اهداف بین‌المللی‌سازی تمرکز دارند ولیکن مدل‌های شبکه‌ای به دنبال توصیف فرایند بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت‌ها هستند. هدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری کلی و شفاف از مدل‌های بین‌المللی‌سازی و هم‌چنین بیان تفاوت‌های موجود بین این مدل‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

: A Review of the Internationalization Models of Firms

نویسنده [English]

  • mostafa ghazizadeh 2
1
2
چکیده [English]

The Increasing Growth of the world trade volume and it’s changes has made internationalization as one of the key components of business strategies in many companies in the world. So far, many attempts have been made to understand this process, and there are many definitions for the internationalization of companies. Internationalization of companies is one of the issues that has attracted the attention of many researchers in recent years. Over time, many models have been presented to explain this process. Despite the differences in these theories, the Apalsa model, I models and pre-export behavior models focus on the internal processes of companies to achieve internationalization goals, but network models seek to describe the internationalization process of companies based on the establishment and maintenance of relationships with other companies. The purpose of this article is to present a comprehensive and transparent picture of internationalization models their well as their differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization / Upsala Model / Network Theory
Andersen, O. (1993). On the internationalization process of firms: A critical analysis. Journal of international business studies, 24(2), 209-231.
Arregle, J. L., Duran, P., Hitt, M. A., & Van Essen, M. (2017). Why is family firms’ internationalization unique? A meta-analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(5), 801-831.
Arregle, J. L., Miller, T. L., Hitt, M. A., & Beamish, P. W. (2018). The role of MNEs’ internationalization patterns in their regional integration of FDI locations. Journal of World Business.
Beamish, P. W. (1990). The internationalization process for smaller Ontario firms: a research agenda. Research in global business management, 1, 77-92.
Calof, Jonathan L., and Paul W. Beamish. “Adapting to foreign markets: Explaining internationalization.” International business review 4, no. 2 (1995): 115-131.
Chetty, S., & Holm, D. B. (2000). Internationalisation of small to medium-sized manufacturing firms: a network approach. International business review, 9(1), 77-93.
Christofor, J. (2008). Antecedents of Venture Firms’ Internationalization: A Conjoint Analysis of International Entrepreneurship in the Net Economy. Springer Science & Business Media.
Coviello, N., & Munro, H. (1997). Network relationships and the internationalisation process of small software firms. International business review, 6(4), 361-386
Coviello, N., Kano, L., & Liesch, P. W. (2017). Adapting the Uppsala model to a modern world: Macro-context and microfoundations. Journal of International Business Studies, 48(9), 1151-1164.
Efrat, K., & Shoham, A. (2012). Born global firms: The differences between their short-and long-term performance drivers. Journal of World Business, 47(4), 675-685.
Farooqi, F., & Miog, R. (2012). Influence of Network forms on the internationalization process: A study on Swedish SMEs.
Fina, E., & Rugman, A. M. (1996). A test of internalization theory and internationalization theory: The Upjohn company. MIR: Management International Review, 199-213.
George, G., Wiklund, J., & Zahra, S. A. (2005). Ownership and the internationalization of small firms. Journal of Management, 31(2), 210-23Ghanat-Abadi, Firouzeh. “Internationalization of small and medium-sized enterprises in Iran.” PhD diss., Luleå tekniska universitet, 2005.
Håkanson, L., & Kappen, P. (2017). The ‘Casino Model’of internationalization: An alternative Uppsala paradigm. Journal of International Business Studies, 48(9), 1103-1113.
Hollensen, S. (2007). Global marketing: A decision-oriented approach. Pearson education.
Johanson, J., & Mattsson, L.-G. (1988). Internationalization in industrial systems—a network approach. In N. Hood, & J.-E. Vahlne (Eds.), Strategies in global competition (pp. 303–321). New York: Croom Helm.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1977). The internationalization process of the firm-a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of international business studies, 23-32.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2003). Business relationship learning and commitment in the internationalization process. Journal of international entrepreneurship, 1(1), 83-101.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2006). Commitment and opportunity development in the internationalization process: A note on the Uppsala internationalization process model. Management International Review, 46(2), 165-178.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of international business studies, 1411-1431.
Johanson, Jan, and Jan-Erik Vahlne. “The mechanism of internationalisation.” International marketing review 7, no. 4 (1990).
Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of international business studies, 35(2), 124-141.
Kuivalainen, O., Sundqvist, S., & Servais, P. (2007). Firms’ degree of born-globalness, international entrepreneurial orientation and export performance. Journal of World Business, 42(3), 253-267.
Leonidou, L. C., & Katsikeas, C. S. (1996). The export development process: an integrative review of empirical models. Journal of international business studies, 27(3), 517-551.
Melin, Leif. “Internationalization as a strategy process.” Strategic management journal 13.S2 (1992): 99-118.
Ojala, A. (2009). Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The role of network relationships in the entry to a psychically distant market. International business review, 18(1), 50-59.
Oviatt, B. M., & McDougall, P. P. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of international business studies, 45-64.
Raynard, P., & Forstater, M. (2002). Corporate social responsibility: Implications for small and medium enterprises in developing countries.
Schwens, C., Zapkau, F. B., Bierwerth, M., Isidor, R., Knight, G., & Kabst, R. (2018). International Entrepreneurship: A Meta–Analysis on the Internationalization and Performance Relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 42(5), 734-768.
Sharma, D. D., & Blomstermo, A. (2003). The internationalization process of born globals: a network view. International business review, 12(6), 739-753.
Vahlne, J. E., & Johanson, J. (2002). New technology, new companies, new business environments and new internationalisation processes?.
Vahlne, J. E., & Wiedersheim-Paul, F. (1973). Economic distance: model and empirical investigation. Export and foreign establishments, 81-159.
Vahlne, J. E., & Wiedersheim-Paul, F. (1977). Psychic distance: An inhibiting factor in international trade. CIF.
Welch, L. S., & Luostarinen, R. (1988). Internationalization: Evolution of a concept. Journal of general management, 14(2), 34-55.
Wiedersheim-Paul, F., & Johanson, J. (2017). The internationalization of the firm—four swedish cases 1. In International Business (pp. 127-144). Routledge.
Wiedersheim-Paul, F., Olson, H. C., & Welch, L. S. (1978). Pre-export activity: The first step in internationalization. Journal of International Business Studies, 47-58.