بررسی آثار یکپارچگی داخلی و خارجی بر ظرفیت رقابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این مطالعه تأثیر یکپارچگی داخلی و خارجی را بر توانمندی‌های رقابتی بررسـی مـی‌کنـد. میزان یکپارچگی، درجه‌ای است که تولیدکننده به‌طور اسـتراتژیک بـا شـرکای زنجیـره تأمین خـود تشریک مساعی کرده و فرایندهای داخل و خارج سازمانی را به‌منظور دستیابی به جریانـات مـؤثر و کارا از محصولات و خدمات، اطلاعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کـردن بیشـترین ارزش بـرای مشتری، به صورت مشارکتی مدیریت می‌کند. این مطالعه رابطه بین یکپارچگی در سازمان را که شامل ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه می‌شود، با توانمندی‌های رقابتی بررسی می‌کند. بـرای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیـره تأمین یکپارچـه (یکپـارچگی داخلـی و یکپـارچگی خارجی) و توانمندی‌های رقابتی (هزینه، کیفیت، تحویل، نوآوری محصـول)، بـا اسـتفاده از یـک مـدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است. ابعاد یکپارچگی و نیز ابعاد توانمندی‌های رقابتی با استفاده از نظرات مدیران این حوزه (به‌عنوان خبره) و با بهره‌گیری از روش دلفی احصاء گردیده است. ابزار گردآوری این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد و نمونه آماری شامل 44 نفر از مدیران بنگاه‌های صنعتی و معدنی است که از بین پاسخگویان 42 نفر مرد (%95) و 2 نفر زن (%5) بوده‏اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که به‌طورکلی یکپارچگی داخلی و خارجی اثر غیرمستقیم و معناداری به ترتیب به میزان 0/71 و 0/19 بر توانمندی‌های رقابتی دارند.به‌عبارت‌دیگر، نتایج نشان می‌دهد که یکپارچگی داخلی پیش‌نیازی برای یکپارچگی خارجی می‌باشد. مطالعه همچنین نشان می‌دهد که یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی تأثیر مثبتی روی بهبود توانمندی‌های رقابتی شرکت دارند. قابل ذکر است که یکپارچگی داخلی توانمندی‌های رقابتی را از طریق یکپارچگی خارجی نیز، بهبود می‌دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Internal and External Integrity on Competitive Capacity

نویسنده [English]

  • seyed hesam vaghfi 1
1 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
2
3
چکیده [English]

This study investigates the effect of integrated supply chain on competitive capabilities. Integrated supply chain is the degree to which the manufacturer collaborates with his supply chain partners strategically and manages processes inside and outside the organization to achieve the effective and efficient flows of products and services, information, money and decisions to provides the greatest value for the customer in a collaborative way. This study investigates the relationship between the dimensions of integrated supply chain and competitive capabilities. To achieve this goal, the relationship between the dimensions of integrated supply chain (internal integration and external integration) and competitive capabilities (cost, quality, delivery, product innovation) is investigated using a conceptual model. The tools to collect data in this study include the researcher-made questionnaire and statistical sample include 44 managers from industry and Mines companies and organizations in Khorasan Razavi and the respondents were 42 male (95%) and 2 female (5%). The results of testing hypotheses show that in overall, internal and external integrations have significant and indirect impact on competitive capabilities at 0.71 and 0.19, respectively. In other words, the results show that internal integration is a prerequisite for external integration. The study also shows that internal integration and external integration have a positive impact on improving the competitive capabilities of the company. It should be noted that the internal integrity also improves competitive capabilities through external integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Supply Chain / Internal Integration /External Integration / Competitive Capabilities
آذر، عادل و مؤمنی، منصور. “آمار و کاربرد آن در مدیریت”. انتشارات سمت، تهران، چاپ ششم، جلد دوم
 انصاری، ایمان و صادقی‌مقدم، محمدرضا (1393). «شناسایی، تعیین روابط و سطح‌بندی محرک‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری». مطالعات مدیریت صنعتی، مقاله 5، دوره 12، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 123-150.
 دانایی، حبیب‌اله؛ هاشم‌نیا، شهرام و جهانگیری، زهرا  (1395). «تأثیر منابع درون‌سازمانی با یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد کسب‌وکار». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده اقتصاد.
همتی‌فر، محمد؛ عطری، حسن و یحیی‌زاده، صالح (1395). به بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری و عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی استان آذربایجان شرقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کار - دانشکده مدیریت و حسابداری.
قاضی‌زاده، مصطفی و صفری، سعید (1394). یکپارچه‌سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تأمین در قالب زنجیره تأمین لارج با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال هفتم، شماره چهاردهم، نیمه دوم 94.
ناظمی، شمس‌الدین و خریدار، فاطمه (1391). «تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی‌های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم، شماره 52، تابستان، صفحات 5 تا 9.
نیلی پورطباطبایی، سیداکبر؛ خیامباشی، بیژن؛ کرباسیان، مهدی و شریعتی، محمد (1392). بهینه‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP". نوان نشریه: تحقیقات بازاریابی نوین،  دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5)؛ از صفحه 143 تا صفحه 163.
جعفرنژاد، احمد (1385). «مدیریت تولید و عملیات نوین». انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
Trkman P ,,GroznikA,, (2006). Measurement of supply chain integration Benefits. Information, Knowledge and management.Vol.l pp. 37 – 45.
 Abebe M ,A,, (2007) “ To integrate or not to integrate: factorate affecting the adoption of virtual integration strategy in organizations “ Business strategy series vol.8 no 3 pp 196 – 202.
Brandenburg, M., Govindan, K., Sarkis, J., & Seuring, S. (2014). Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions. European Journal of Operational Research, 233 (2), 299-312.
Flynn B,B,,Huo,B,Zhao,X,, (2010).The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach , journal of Operations Management vol.28 , no.1.pp.58-71.
Flynn ,B.B,,Flynn,E.J,, (2004).An exploratory study of the nature of cumul ative capabilities “ jurnal of Operations Management vol 22, no 5 pp 439-457
 Chen,H,, (2007).”supply chain process integration a conceptual and empirical examination” for the Degree of Doctor of philosophy , university of Oklahama.
 Antonio K.W.L.Richard,C,M.Y.,Tang,E, (2009) “The complementairty of internal integration and product modularity: An empirical study of their interaction effect on competitive capabilities “ , Engineering and technology Management.Vol.36, No.2, pp. 37 -51.
 Lee. H.L (2000).Creating value through supply chain interation, Supply Chain management Review. Septernber –October ,, pp.6-30.
Stevens, G. C. “Integrating the supply chain”, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, Vol.19 No. 8, (1989).
Sah, M. A. M. Habidin, N. F. Latip, N. A. M. & Salleh, M. I. (2014) A Review of Structural Relationship Between Supply Chain Management and Organizational Performance in Malaysian Automotive Industry.
Swink, M., Narasimhan, R., Wang C. ”Managing beyond the factory walls: Effects of four types of strategic integration on manufacturing plant performance”, Operations Management, Vol. 25, (2007).
Sabath, R. “Using the customer/product action matrix to enhance internal collaboration”, Business Logistics, Thursday, January 1, (2004).
Roth, A. V. and Miller, J. “Manufacturing strategy ,manufacturing strength, managerial success, and eco-nomic outcomes”, in J. Ettlie, M. Burstein and A. Fiegenbaum (eds), Manufacturing Strategy, Kluwer Academic Publisher, MA, 97-108 (1990).
Wong, C. Y., Boon-itt, S. ”The influence of institutional norms and environmental uncertainty on supply chain integration in the Thai automotive industry”, International Journal Production Economics, Vol. 115, (2008).
Vickery, S. K., Jayaram, J., Droge, C., Calantone, R. ”The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships”. Operations Management, Vol. 21, (2003).
Parthasarthy, R., Hammond, J. ”Product innovation input and outcome: moderating effects of the innovation process”, Engineering and Technology Management (JET-M), Vol. 19, (2002).
Barratt, M., Oliveira, A.”Exploring the experiences of collaborative planning initiatives”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.31, (2001).
Hulland, J. “Use of partial least square (PLS)”. in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic manage, Vol.20, (1999).
Du, L.”Acquiring competitive advantage in industry through supply chain integration: a case study of Yue Yuen Industrial Holdings Ltd”, Information Management, Vol. 20, (2007).
Smith, P.G., Reinertsen, D.G., 1998. Developing Products in Half the Time New Rules New Tools. Van Nostrand Reinhold, NewYork.
Fornell, C., Larcker, D. F.”Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error”, Marketing Research, Vol. 18, (1981).
Antonio, K. W. L., Richard, C. M. Y., Tang. E. ”The complementarities of internal integration and product modularity: An empirical study of their interaction effect on competitive capabilities”, Engineering and Technology Management, Vol. 26, (2009).
Fawcett, S. E., Magnan, G. M. “The Rhetoric and Reality of Supply Chain Integration”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 32, (2002).
Rodrigues, A. M., Stank, T. P., Lynch, D. F. ”Linking strategy, structure, process and performance in integrated logistics”, Business Logistics, Vol. 25, (2004).
Burgelman, R. A., Maidque, M. A., Wheelwright, S. C. ”Strategic Management of Technology and Innovation”, 3rd ed. McGraw-Hill, NY, (2001).
Van der Vaart, J. T., Van Donk, D. P. ”A critical review of surveybased research in supply chain integration”, International Journal Production Economics, Vol. 111, (2008).
Koufteros, X. A., Vonderembse, M., Doll, W. ”Examining the competitive capabilities of manufacturing firms”, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, Vol. 9, (2002).
Koufteros, X., Marcoulides, G. A. “Product development practices and performance: a structural equation modeling-based multigroup analysis”. International Journal of Production Economics, Vol. 103, (2006).
Stonebraker, P. W., Liao, J. ”Environmental turbulence, strategic orientation”, Operations &Production Management, Vol. 24, (2004).