استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه‌ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان‌ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان‌ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست هم توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مطالعه به بررسی استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت‌های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع‌آوری شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه‌ فرضیه‌ها به جز تاثیر مستقیم استراتژی‌ سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات مورد تایید است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eco-Friendly Marketing Strategy with the Role of Porter's Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • maryam ghiyasabadi 1
  • peyman ghafari 2
چکیده [English]

through enhancing awareness and individual's knowledge about the importance of social welfare, the environment has become a serious concern for people. The importance of environmental issues, increasing public regulation, the widespread competition of organizations and the public opinion pressure has led organizations to pay attention to the environment in addition to profitability and more sales. Due to the importance of this concept, this study  examines an eco-friendly export marketing strategy with the mediator role of Porter's competitive advantage. In this regard186 questionnaires were distributed among exporters and the data are using the Lisrel software analyzed . The results indicate that all of the hypotheses are approved except for the direct impact of the environmentally sustainable strategy on export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Advantage / Export Performance / Eco-Friendly Strategy
ثقفی، مهدی (1394)، بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر توسعه اقتصادی، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، شماره 17-18، صص42-31.
حقیقی نسب، منیژه، حمیدرضا یزدانی، فاطمه داورپناه کیاسرایی (1395)، تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، پیاپی 20، شماره اول: صص38-23.
زرین جوی الوار، سهیلا (1390)، نقش زن در بازاریابی سبز، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره هشتم: صص59-49.
صادقی، منصوره. و مهرانی، هرمز. (1395). بررسی و تجزیه و تحلیل بسته‌بندی محصولات، حفظ محیط زیست و هزینه‌های مرتبط. بررسی‌های بازرگانی، شماره79، 103-88.
Arago´ n-Correa, J. A., & Sharma, S. (2003). "A contingent Resource-Based View of Proac-tive Corporate Environmental Strategy". Academy of Management Review, Vol 28., No 1., PP: 71–88.
Banerjee, S. B. (2001). «Managerial Perceptions of Corporate Environmentalism: Inter-pretations from Industry and Strategic Implications for Organizations». Journal of Management Studies, Vol 38., No 4., PP:  489–513.
Cao, X. (2011). “Does It Pay to Be Green? An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in China”,. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
Chen, Yu-Shan., (2011)., “Green Organizational Identity: Sources and Consequence”., Management Decision, Vol. 49., Iss 3., pp: 384 – 404.
Fraj, Elena., Martı´nez, Eva, Matute, Jorge., (2013)., “Green     Marketing     in     B2B organizations: an Empirical Analysis From the Natural-Resource-Based  View   of   the Firm”.,  Journal  of  Business  &  Industrial Marketing., Vol 28., No 5., PP; 396-410.
Leónidas C. Leonidou, Constantine S. Katsikeas, Thomas A. Fotiadis, and Paul Christodoulides., (2013)., “Antecedents and Consequences of an Eco-Friendly Export Marketing Strategy: The Moderating Role of Foreign Public Concern and Competitive Intensity”., Journal of Intemational Marketing., American Marketing Association., Vol. 21. No. 3, pp: 22-46.
Leonidou, L., Thomas A. Fotiadis b, Paul Christodoulides c, Stavroula Spyropoulou d, Constantine S. Katsikeas., (2015)., “Environmentally Friendly Export Business Strategy: Its Determinants and Effects on Competitive Advantage and Performance”., International Business Review., Vol 24., PP: 798-811.
Orsato, Renato. J., (2006)., "Competitive Environmental Strategies: When Does it Pay to be Green?” ., California Management Review, Vol 48., No 2, PP: 127–143.
Rex, Emma and Baumann, Hernrikke, (2007)., “Beyond Ecolab les: what Green Marketiug Can Learn from Conven Tional Marketiug”, journal of Cleaner Prodacfion ,Vol 15, PP: 567-576.
Sambasivan, M., M. Bah, S. and Jo-Ann, H. (2013). “Making the Case for Operating “Green”: Impact of Environmental proactivity on multiple Performance Outcomes of Malaysian Firms”,.Journal of Cleaner Production, Vol 42., PP:  69-82.
White, L. Noble, B. (2013). “Strategic Environmental Assessment for Sustainability: A Review of a Decade of Academic research”. Environmental Impact Assessment Review. journal homepage: www.elsevier.com/ locate/eiar.
Zou, S., Fang, E., & Zhao, S. (2003). “The Effect of Export Marketing Capabilities on Export Performance: An Investigation of Chinese Firms”. Journal of International Marketing, Vol 11., No 4., PP:  32–55.