تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی‌های ورود به بازارهای خارجی (مطالعه موردی: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد دارو و MBA .دانشکده علوم و فناوری های نوین. واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران - ایران

چکیده

با رقابتی و پیچیده‌تر شدن تجارت در سطح بین‌الملل، لزوم توجه مدیران به استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت‌ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه‌گیری عملکرد با توجه به محیط‌های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازما‌‌ن‌ها ایفا می‌کند. مدل‌های مختلفی برای اندازه‌گیری عملکرد توسعه داده شده‌اند. یکی از این مدل‌ها، کارت امتیازی متوازن می‌باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش‌های مشابه است. در این تحقیق، به ارزیابی عملکرد استراتژی‌های ورود به بازارهای خارجی خوشه کاشی و سرامیک استان یزد در طی سال‌های 94 و 95 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی‌های خوشه و شاخص‌های مؤثر بر عملکرد آنها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه‌ها نسبت به یکدیگر از تکنیک AHP فازی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن از منظر مشتری %37، منظر فرایندهای کسب و کار %35، منظر نوآوری و توسعه 5/%33 و منظر مالی %27 محاسبه شد. می‌توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه منظرهای کارت امتیازی متوازن موفقیت چشم‌گیری نداشته است، برای موفقیت بیشتر نیاز به افزایش همکاری با کشورهای پیشرفته تولیدکننده کاشی و سرامیک در بخش طراحی و توسعه محصولات، تنوع پرتفولیوی محصولات، ایجاد برند و کنسرسیوم واحد برای خوشه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effectiveness of Foreign Market Entry Strategies (Case Study: Ceramic and Tile Cluster of Yazd)

چکیده [English]

With business being more competitive and complicated at international level, the necessity of managers’ attention to enter to global markets was emphasized as a commercial advantage for companies. In current arena, performance evaluation plays an important role in companies’ success according to complicated and dynamic environments, information velocity and volume. Various models are developed to measure performance. One of these models is balanced scorecard which has many priorities upon similar methods, for instance, all of used performance measurements in four dimensional perspectives Financial, Customers, Internal processes and Growth and learning are related with organization strategy. This study deals with performance assessment of Ceramic and tile cluster strategies to enter foreign markets spanning the period (2015-2016) using Balanced Score Card Model. Company strategies and effective index upon these strategies performance is exhibited on the basis of research literature and identification questionnaire and by using experts’ views in Balanced Score Card Model. Different techniques were used to determine the degrees of parameters priority to each other including AHP and Eigenvector technique and SMART methods. It contains two statistical societies.
First statistical society includes 15 experts of international cooperation section and second one includes 45 experts of Ceramic and tile cluster of Yazd strategic assistance section. Final Model of Balanced Score Card shows success degrees of each entrance to foreign markets strategies and BSC perspectives. Balanced Score Card perspectives, with order of success degrees, are: Customer 37%, Business processes 35%, Innovation and development perspective 33.5%, and Financial 27%
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entry Strategy / Performance Evaluation / The Balanced Scorecard
آسیان، سبحان و همتی، محمد و سمندیزاده، کوروش. «ارزیابی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با استفاده از AHP فازی»، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،1389، سال چهارم (شماره 77: 1-20).
کاپلان، رابرت اس و نورتون، دیوید پی، ترجمه بختیاری پرویز، سازمان استراتژی محور، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ پنجم، 1386.
فیلیپ آر، کاتئورا و جان ال، گراهام، ترجمه نیکومرام هاشم، عبدالوند محمدعلی، بازاریابی بین‌المللی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات، بازاریابی بین‌المللی، چاپ دوم،1393.
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، ترجمه‌ فروزنده بهمن، اصول بازاریابی، جلددوم، چاپ هجدهم،1393.
کرامتی، عباس و مشکی، هانیه و نظری شیرکوهی، سلمان. «شناسایی و الویت‌بندی فاکتورهای ریسک پیاده‌سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،1388،  شماره 51: 1999-240.
مؤتمنی، علیرضا و جوادزاده، محمد و تیزفهم،مهدی. «ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها»، مطالعات مدیریت راهبردی، 1389،    شماره 1: 141-159.
Atkinson, H. and Brown, J.B (2001) “Rethinking performance measures: assessing progress in UK hotels”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 13 No. 3, pp. 128-35
Bhagwat R, Sharma MK. (2007). Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach. Computers & Industrial Engineering. 53(1): 43-62.
 
Ernest Osseo-Asare A, Longbottom D. Mar 2002; The need for education and training in the use of the EFQM model for quality management in UK higher education institutions. Quality Assurance in Education. 10(1): 26-36.
Hepworth, P., (1998). Weighing it up- a literature review for the Balanced Scorecard. Journal of Management development, 17(8), 559-563.
Hung-Yi Wu, Gwo-Hshiung Tzeng, Yi-Hsuan Chen (2009), A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard, Expert Systems with Applications 36 :10135–10147
Kaplan R. & Norton D. Balanced scorecard. Boston Harvard Business School Press, 1996.
Kaplan, R. S., Norton, D. P., (2005). The Balanced Scorecard: Measures that drive performance. Harvard business Review, July – August.
Lee AH, Chen WC, Chang CJ. (2008). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan. Expert systems with applications. 34(1): 96-107.
Li, J. (1995). “Foreign entry and survival: Effects of strategic choices on performance in international markets.” Strategic management journal 16(5): 333-351.
Lomotte, G., Carter, G., (2000). Are the Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model Mutually Exclusive or do they work together to Bring added Value to a company?, Working Paper 2, 49-58.
Nils-Goran Olve, Jan Roy, Magnus Wetter (1999), Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced Scorecard.
Purbey, Sh., Mukherjee K., and Bhar Ch (2007). Performance measurement system for healthcare processes, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56 No. 3
Reisinger, H., Cravens K. S., Tell, N., (2003). Prioritizing performance Measure within the Balanced Scorecard framework. Management International Review, 43, 429-437.
Rickards, R. C., (2003). Setting benchmarks and evaluating balanced scorecards with data envelopment analysis. Benchmarking: An International Jou rnal, 10(3), 226-245.
Siriopoulos, C., Tziogkidis P., (2010). How do Greek banking institutions react after significant? events? A DEA Approach. Omega, 38, 294-308.
Taylor CR, Zou S, Osland GE., 2000. Foreign market entry strategies of Japanese MNCs. International marketing review.; 17(2): 146-63.
Yuan fong- ching, chaochang chiu, 2009, “a Hierarchical design of case-based reasoning in the balanced scorecard application”.  Expert systems with Application, 36(1): 333-342.
پایگاههای اطلاعاتی
سایت اینترنتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
www.tccim.ir
سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران www.irica.gov.ir