موضوعات = بازاریابی
مقایسه تطبیقی الگوی توسعه یافته رفتار خرید الکترونیکی و غیرالکترونیکی صنایع دستی مطالعه موردی: پوشاک سوزن‌دوزی بلوچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1983191.2698

سعید ده یادگاری؛ کیمیا قاسمی؛ محمدمهدی پورسعید؛ الهام بادینی


شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی چیدمان بصری فروشگاه آنلاین با رویکرد دلفی فازی(1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1986082.2702

حسین رحیمی کلور؛ نوید شفیعی؛ مهراد ناصر پور


طراحی الگوی فرآیند بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی: کاربست راهبرد مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/bs.2023.1999484.2765

زهرا کاظمی سراسکانرود؛ محمد صفری


تاثیراعتماد برند بروفاداری مشتریان با میانجیگری ارزش برند وتعدیلگری احترام،شهرت وعشق به برند در صنعت فروشگاه تخفیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.1999803.2769

مینو بیدلی؛ عباس منوریان؛ فرح عالیخانی


تاثیر قابلیت‌های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/bs.2023.2000164.2775

آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند؛ سحر مهدی پور پیچا


گونه شناسی رویکردها و نظریات زیربنایی قابلیت‌ پویای بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2017558.2899

وحید نورنژادونوش؛ مهدی ابراهیمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید خاشعی


طراحی و اعتبارسنجی مدل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه با رویکرد آمیخته اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2019859.2915

مریم خسروی؛ الهام فریدچهر؛ نادر غریب نواز؛ محمد احمدی