شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی چیدمان بصری فروشگاه آنلاین با رویکرد دلفی فازی(1)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، بازاریابی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 مدیریت بازرگانی

10.22034/bs.2023.1986082.2702

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی چیدمان بصری فروشگاه است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، تحقیق توصیفی پیمایشی است. این پژوهش بر اساس رویکرد کمّی و کیفی است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه مدیران بازاریابی شرکت‌هایی که از طریق سایت محصولات خود را به فروش می‌رسانند و همچنین اساتید دانشگاه در سطح استان اردبیل می‌باشد، که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 24 نفر انتخاب شده‌اند. در بخش کیفی، از مصاحبه برای شناسایی شاخص‌های کلیدیچیدمان بصری فروشگاه استفاده شده است. گفتنی است پس از تدوین مصاحبه و گردآوری اطلاعات آن، روایی و پایایی مصاحبه با استفاده از شاخص روایی محتوای نسبی CVR و شاخص پایایی کاپای کوهن آزمون شد. در بخش کمّی نیز ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. بدین شکل که شاخص‌های شناسایی شده در مصاحبه، در قالب پرسشنامه برای استفاده در روش دلفی فازی در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامة پژوهش، از روش روایی محتوا و پایایی بر اساس میزان ناسازگاری استفاده شده که مقدار آن برابر با 039/. بوده است. در خصوص شیوة تجزیه و تحلیل داده‌ها باید گفت در بخش کیفی پژوهش، از نرم‌افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش دلفی فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین شاخص‌های کلیدی چیدمان بصری فروشگاه است. که در نهایت 22 عامل تعیین‌کننده در خصوص چیدمان بصری فروشگاه شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the key indicators of the visual merchandising of the online store with a fuzzy Delphi approach(1)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi clever 1
  • navid shafiei 2
  • mehrdad naser pour 3
1 Department of Management, Faculty of Social Sciences.University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
2 P.hd Business management
3 business management
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and prioritize the key indicators of the store's visual merchandising. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey research in terms of method. This research is based on quantitative and qualitative approach. The statistical population of the research includes all marketing managers of companies that sell their products through the site, as well as university professors in Ardabil province, who have been selected using a targeted sampling method in the number of 24 people. . In the qualitative part, interviews have been used to identify the key indicators of store's visual merchandising. In the quantitative section, the tool for collecting information is a questionnaire. In this way, the indicators identified in the interview were provided to the sample members in the form of a questionnaire to be used in the fuzzy Delphi method. To measure the validity and reliability of the research questionnaire, the method of content validity and reliability was used based on the degree of inconsistency, which is equal to 0.39. have been. Regarding the method of data analysis, it should be said that in the qualitative part of the research, Atlas.ti software was used, and in the quantitative part, the fuzzy Delphi method was used. The research results include identifying and prioritizing the most important key indicators of the store's visual merchandising. In the end, 22 determining factors regarding the visual merchandising of the store were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • store visual merchandising
  • fuzzy Delphi approach
  • online store

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 07 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1401