تاثیراعتماد برند بروفاداری مشتریان با میانجیگری ارزش برند وتعدیلگری احترام،شهرت وعشق به برند در صنعت فروشگاه تخفیفی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه اموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، موسسه اموزش عالی مهر البرز- تهران-ایران

3 گروه مدیریت،موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران

10.22034/bs.2023.1999803.2769

چکیده

هدف این پژوهش، تاثیر اعتماد برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش برند و تعدیلگری احترام، شهرت و عشق به برند در صنعت خرده فروشی زنجیره ای است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش و ماهیت در زمره پژوهش‌های توصیفی-همبستگی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را مشتریان فروشگاه زنجیره ای دیلی مارکت در شهر تهران تشکیل داده اند که 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جهت انتخاب شعب و نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس جهت توزیع پرسشنامه در میان مشتریان استفاده شد. ابزارگردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد با طیف پنچ گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها که از طریق نرم افزار پی ال اس انجام گرفت نشان داد که تاثیر اعتماد برند و ارزش برند بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری می گذارد. همچنین نقش میانجی ارزش برند و تعدیل گری احترام برند در تاثیر اعتماد برند بر وفاداری مشتریان تایید شد. نتایج به دست آمده از روابط بین متغیرهای مورد بررسی می تواند مورد استفاده فروشگاه دیلی مارکت جهت برنامه ریزی بهتر در راستای وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of brand trust on customer loyalty by mediating brand value and modulating respect, fame and love for the brand in the discount retailing industry

نویسندگان [English]

 • minoo bideli 1
 • Abas Monavarian 2
 • farah Alikhani 3
1 Department of Management, Mehr Alborz Institute of Higher Education, Tehran, Iran
2 Department of Management, Mehr Alborz Institute of Higher Education, Tehran, Iran
3 Department of Management, Mehr Alborz Institute of Higher Education, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research was the effect of brand trust on customer loyalty with the mediating role of brand value and moderating respect, reputation and love for the brand in the chain retail industry. The current research is in the category of descriptive-correlational research from the perspective of practical purpose and from the perspective of method and nature. The statistical population of the research was made up of the customers of the Daily Market chain store in Tehran, and 385 people were selected as a sample. To select the sample, random cluster sampling was used to select branches and non-probability sampling was used to distribute the questionnaire among customers. The data collection tool in this research is a standard questionnaire with a five-choice Likert scale, whose reliability was confirmed through Cronbach's alpha test and its validity through content validity and confirmatory factor analysis. According to the data analysis that was done through PLS software, it has shown that the effect of brand trust and brand value has a significant effect on customer loyalty. Also, the mediating role of brand value and moderating brand respect in the effect of brand trust on customer loyalty was confirmed. The results obtained from the relationships between the studied variables can be used by the Daily Market store for better planning in line with customer loyalty and competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand trust
 • customer loyalty
 • brand value
 • brand respect
 • brand love

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1402