تاثیر قابلیت‌های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک تولیدی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، راهبرد شمال،گیلان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد رشت، ایران

3 دانشجو دکتری دانشگاه علامه

10.22034/bs.2023.2000164.2775

چکیده

شرکت‌های کوچک تولیدی به عنوان بدنه اصلی سیستم نوآوری ملی و صنعتی، نیازمند تحقق نوآوری باز از طریق قابلیت‌های دیجیتالی شدن برای به دست آوردن مزیت رقابتی در اقتصاد دیجیتال هستند. با این حال، تحقیقات موجود مبتنی بر مطالعات مروری و داده‌های گذشته‌نگر بوده که منجر به درک ناکافی در خصوص موضوع شده است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت‌های دیجیتالی شدن بر نوآوری باز در بین کسب‌وکارهای کوچک صورت گرفت. همچنین نقش تعدیلگر پویایی محیطی و آگاهی دیجیتال مدیران نیز در مدل بررسی شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد شرکت‌های کوچک تولیدی در تهران است، حجم نمونه با استناد به روش کلاین (2005) در تعیین حجم نمونه متناسب با روش مدلسازی معادلات ساختاری، 200 نمونه تعیین شد که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. در نهایت 148 پرسشنامه بازگشت داده شد. تجزیه‌وتحلیل یافته‌های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس حاکی از آن است که قابلیت‌های دیجیتالی شدن تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نوآوری‌های باز در شرکت‌های کوچک تولیدی دارد. همچنین مشخص شد پویایی محیطی تاثیر قابلیت‌های دیجیتالی شدن بر نوآوری‌های باز را تعدیل می‌کند. نقش تعدیلگر آگاهی دیجیتال مدیران در این مسیر تایید نشد. این نتایج نقش قابلیت‌های دیجیتالی‌سازی را برای هدایت نوآوری باز در کسب‌وکارهای کوچک روشن می‌کند و راهکارهایی برای تحول دیجیتال و نوآوری باز شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of digitization capabilities on open innovation in small manufacturing businesses

نویسندگان [English]

 • arezoo hosseinzadeh 1
 • Hamideh honarmand 2
 • Sahar mehdipour picha 3
1 MSc Business Administration, Rahbord Shomal Guilan, Iran
2 MSc Business Administration. Azad university, Gilan, Iran
3 phd student at allame tabatabaei university
چکیده [English]

Small manufacturing companies, as the main body of the national and industrial innovation system, need to realize open innovation through digitization capabilities to gain competitive advantage in the digital economy. However, existing researches are based on review studies and retrospective data, which has led to insufficient understanding of the issue. In this regard, the current research aims to investigate the impact of digitalization capabilities on open innovation among small manufacturing businesses. Also, the moderating role of environmental dynamics and managers' digital awareness was also investigated in the model. This research is applied in term of goal, and a descriptive-survey research in terms of data collection method. The statistical population of the research includes the senior managers of small manufacturing companies in Tehran, the sample size was determined by Kline (2005) sample size guidelines for structural equation models, 200 samples, were selected by simple random method. Research data collection tool is a standard questionnaire whose validity and reliability were confirmed. Finally, data analysis by structural equation modeling with SmartPLS software indicates that digitalization capabilities have a positive and significant impact on open innovation in small manufacturing companies. It was also found that environmental dynamism moderates the impact of digitalization capabilities on open innovation. But the moderating role of managers' digital awareness in this direction was not confirmed. These results shed light on the role of digitization capabilities to drive open innovation in small businesses and provide solutions for digital transformation and open innovation of manufacturing companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digitalization Capabilities
 • Open Innovation
 • Environmental Dynamics
 • Managers' Digital Awareness
 • Small Manufacturing Businesses

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402