دوره و شماره: دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-97