دوره و شماره: دوره 14، شماره 78، مرداد و شهریور 1395، صفحه 1-97 

علمی- ترویجی

2. بررسی روند پژوهش در حوزه مدیریت زنجیره تامین پایدار

صفحه 17-30

محمد طباطبایی نسب؛ حامد دباغی


مقاله پژوهشی

5. تاثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند

صفحه 58-69

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی