رتبه‌بندی مولفه‌های تامین مالی سبز در بنگاه‌های کوچک و متوسط ( روش تحلیل شبکه‌ای فازی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی،‌دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین،‌قزوین، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، مسائل محیط زیست و توجه به چالش‌های آتی صنایع در اکثر کشورها به‌عنوان یک موضوع مهم در بنگاه‌ها، جهت رسیدن به اهداف مالی و کسب سهم بالاتر در بازار به‌واسطه‌ توسعه صنایع، انرژی‌های سبز و پاک، کاهش آلودگی و مصرف درست منابع طبیعی مطرح شده است. واژه اقتصاد سبز در اکثر مجامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان ارائه شده و مورد توجه خاصی است. اقتصاد سبز به‌عنوان یک رویکرد اقتصادی قادر است زندگی را با کیفیت‌های بهتری با وجود محدودیت‌های زیست بومی کره زمین برای همگان فراهم نماید. هدف این پژوهش در راستای شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تأمین مالی سبز برای توسعه شاخص اقتصاد سبز در بنگاه‌های کوچک و متوسط استان قزوین با استفاده روش تحلیل شبکه‌ای فازی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی - پیمایشی است. بعد از ارزیابی دقیق مطالعات با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه‌ای فازی، 20 مؤلفه با توجه به نظر خبرگان آشنا در این حوزه شناسایی شده و به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک ادغامی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که مؤلفه نگهداری و محافظت از انرژی بالاترین اهمیت در تأمین مالی سبز جهت توسعه اقتصاد سبز بنگاه‌های کوچک و متوسط را دارد و سایر مؤلفه‌ها بر مبنای اهمیتشان در‌ جدول (5) به‌ترتیب رتبه‌بندی شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


استیری، روح‌االله و بنیامین مشیری (1391)، «ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان»، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران
رزمی، جعفر؛ منصوره عقیقی و سعید کرباسیان (۱۳۸۵)، «استفاده از روش جایگشت پرموتاسیون درحل مسائل تصمیم‌گیری انتخاب تأمین‌کنندگان»، دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین، تهران، انجمن لجستیک ایران.
رمضانی قوامربادی، محمد حسین (1393)، «اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در تحقق حقوق بین‌الملل محیط زیست»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دان و توسعه سابق دور جدید، سا 121- بیس ویک، شمار 1، ص 11.
ریاحی، منوچهر (1383)، «استقرار نظام مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان ابزار جهت اقدامات اجرایی ملی و فراملی زیست‌محیطی و اقتصادی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه»، پنجمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، 16 و 17 اسفندماه.
مؤمنی، منصور (1933)، «مباحث نوین تحقیق در عملیات». تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Bins wanger, Hans P. & Khandker, Shahidur R. & Rosenzweig, Mark R (1993), “How infrastructure and financial institutions affect agricultural output and investment in India”, Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 41(2), pages 337-366.
Chan Wang, Pu-yanNie, Da-hengPeng, Zheng-huiLi (2017), “Green insurance subsidy for promoting clean production innovation”, Journal of Cleaner Production ,Volume 148, , Pages 111-117.
Chan, F. T. S., Chung, S. H., Wadhwa, S (2005), A hybrid genetic algorithm for production and distribution. Omega, 33 (4), 345-355.
Chiara Criscuolo, Carlo Menon (2015), Environmental policies and risk finance in the green: Cross-country evidence, Energy Policy, 83, 38-56.
DuPont, Carolyn and Levitt, James and Bilmes, Linda, (2015) Green Bonds and Land Conservation: The Evolution of a New Financing Tool, HKS Working Paper No. 072. Available at SSRN: https: //ssrn.com /abstract=270031 1 or http://dx.doi.org /10.2139/ssrn. 2700311.
Eleonore Loiseaua, Laura Saikkub (2016), “Green economy and related concepts: An overview”, journal of Cleaner Production, 139, 361-371.
European Commission (2011), Small and medium-sized enterprises (SMEs). Enterprise and Industry. Available: http: //ec.europa.eu/enterprise /policies/sme/index_en.htm, Nov 16.
Jayasubramanian, P., & shanthi, M. (2014). “Green Finance”. Indian Journal of Applied Research, 4(8), 610-612.
Huan Peng, Ting Feng, Chaobo Zhou (2018), “International Experiences in the Development of Green Finance”, American Journal of Industrial and Business Management, 8, 385-392, http:// www.scirp.org/journal/ajibm, ISSN Online: 2164-5175.
Linden berg, Nannette, Definition of Green Finance (2014), DIE mimeo, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2446496.
Lingyun He, Lihong Zhang, Zhangqi Zhong, Deqing Wang, FengWang (2019), “Green credit, renewable energy investment and green economy development: Empirical analysis based on 150 listed companies of China”. Journal of Cleaner Production,Volume 208, 20 January 2019, Pages 363-372
Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkanen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., Thomsen, M (2016), “Green economy and related concepts”: An overview Journal of Cleaner Production 139, 361-371.
Luke Swainson, Sango Mahanty (2018) Green economy meets political economy: Lessons from the “Aceh Green” initiative, Indonesia, Global Environmental Change 53, 286-295.
Nagarjuna, L. (2015). Green Financial Management Practices in Public and Private Sector Banks-Acase Study of SBI andICICI. International Multidisciplinary E-Journal, 4 (8), 295-306.
Oksan Bayulgen, Salil Benegal (2018) Green economy meets political economy: Lessons from the “Aceh Green” initiative, Indonesia, Global Environmental Change 53, 286-295.
Pearce, David w, Atkinson, Giles,Mourato, Susana (2006) Cost-benefit Analysis and the Environment: Recent Developments, Find a library where document is available. Order URL: http://www. oecd.org/document/39/0, 2340,en_2649_37465_36144679 _1_1_1_3 7465,00. html.
Richard Claridaab Jordi Galı́bcd, Mark Gertlerbc (1998), monetary policy rules in practice: Some international evidence, European Economic Review, Volume 42, Issue 6, Pages 1033-1067.
Tseng, Ming-Lang. Lan, LawrenceW. Wang, Ray. Chiu, Anthony. Cheng, Hui-Ping (2011) Using hybrid method to evaluate the green performance in uncertainty. Springer Science,Business Media.175: pp. 367-385
Van Hecken, G., Bastiaensen, J. (2010) Review. Payments for ecosystem services: justified or not? A political review. Environ. Sci. Pol. 13, 785-792. http://dx. doi.org/10.1016 /j.envsci
 Wei Pan, Wulin Pan, Cheng Hu, HaitingTu, Cheng Zhao, Dongy ang Yu, Jianwu Xiong, Guanwen Zheng (2019), “Assessing the green economy in China: An improved framework”, Journal of Cleaner Production,Volume 209, 680-691.
Wikipedia (2009); Small and Medium Enterprises, http://en.wikipedia.org/ Wiki / Small_and_ medium_enterprises (retrieved on 2009-02-02).
Yao Wang, Qiang Zhi (2016) the role of green finance in environmental protection: Two aspects of market mechanism and policies, Energy Procedia, 104, 311 - 316.
Yuksel, Ihsan. Dagdeviren, Metin (2010) Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm. Expert Systems with Applications 37. pp. 1270-1278.