تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌های زنجیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

10.22034/bs.2022.547611.2480

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران بوده که تحقیق کاربردی با رویکرد کمی و استراتژی توصیفی-پیمایشی بوده جامعه آماری شامل 2552 نفر از مشتریان مراکز خرید که حداقل 3 بار از محصولات سبز استفاده نموده اند. حجم نمونه به تعداد 376 نفر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شده و در نهایت 362 نمونه پس از غربالگری داده ها جهت تجزیه و تحلیل با روش مدلسازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم افزار Smart PLS3.2 استفاده شده است. نتایج پایایی و روایی همگرا و واگرا مدل تحقیق از وضعیت مطلوبی برخوردار و کل مدل به شکل مناسبی تبیین و شاخص برازش مدل مورد تائید می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد، آمیخته بازاربابی، ارزش، اطمینان، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی تعاملی، برندسازی، عوامل محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری ندارند اما بهبود کیفیت تولید و مدیریت دانش بر توسعه بازاریابی سبز تاثیر معناداری و مثبت دارند و درصورت تغییر یک واحد در این متغیرها به ترتیب 0.321 و 0.281 واحد در همان جهت توسعه بازاریابی سبز تغییر می کند. بنابراین این عوامل برای موفقیت در اجرا و توسعه بازاریابی سبز باید مورد توجه باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the factors affecting the development of green marketing in the chain store industry

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Taherpouran 1
  • hossein abedi 2
  • babak hajikarimi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of business Management, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
2 Assistant Professor, Department of business Management, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
3 Assistant Professor، Department of Industrial Management, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to explain and study the factors that influence the development of green marketing in Tehran shopping centers. The researchers chose applied and cross-sectional studies using quantitative methods and descriptive investigative strategies. The research background was compiled using library methods and fishing tools, and preliminary research data was collected from questionnaires developed by researchers. The statistical population includes 2,552 shopping mall customers who have used organic products at least 3 times. The sample size selected by the systematic random sampling method is 376 people as the analysis unit. In the end, 362 samples were selected based on variance The structural equation modeling analysis with Smart PLS3.2 software is selected. The results of the reliability and validity of the convergence and divergence of the research model are in good condition, the model has been reasonably explained, and the fit index has been recognized. Research results: combination of marketing, value, reliability, social marketing, interactive marketing, branding, environmental factors, and social responsibility does not have a significant impact on the development of green marketing, However, improving production quality and knowledge management has a significant positive impact on the development of green marketing. When these variables change by 1 unit, there are 0.321 and 0.281 units respectively, which will change in the same direction of the development of green marketing. Therefore, these factors must be considered in order to achieve success in the implementation and development of green marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green marketing development
  • consumer health
  • chain store industry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401