طراحی مدل فرآیندی خریدهای ناگهانی(مطالعه موردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران)‌

نوع مقاله : پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، بازاریابی

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد یار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،‌شاهرود،‌ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید، متخصصین علمی و اجرایی در حوزه بازاریابی و فروش می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 15 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته با خبرگان است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده مبتنی بر مدل احصا شده نشان می‌دهد، شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی و روانشناختی)، مقوله محوری (نگرش مثبت به خرید ناگهانی)، بسترسازها (شامل عوامل مربوط به محصول یا کالا، عوامل رفتاری، و شخصیتی)، شرایط زمینه‌ای (شامل عوامل محیطی، ترغیب‌کننده و جمعیت‌شناختی)، راهبردها (راهبردهای ارتقاء خرید ناگهانی)، و پیامدها (شامل پیامدهای مرتبط با مشتری و فروشندگان) مؤلفه‌های اساسی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی است.

کلیدواژه‌ها


بازیار حقیقی، فرشته (1396)، «تأثیر فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین (با لحاظ تعدیل‌گر نیاز به شناخت و درگیری ذهنی مصرف‌کننده)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
بحرینی‌زاد، منیژه و مطهره حسینی (1397)، «پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید ناگهانی: تعیین اولویت‌ها و ارائه مدل با استفاده از روش ترکیبی دلفی و دیمتل»، دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، 11 (25): 1-19.
حساسی، نادر؛ صمد کرمی‌عالم و امید کرمی‌عالم (1397)، «بررسی انگیختگی برای خرید ناگهانی مشتریان شرکت شاهسوند زرین با استفاده از منطق فازی»، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (1): 74-63.
دلگشایی، امیرحسین (1395)، «شناسایی و بررسی عوامل ترغیب‌کننده مشتریان به خرید ناگهانی لوازم آرایشی و بهداشتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور.
رحیمی‌زاده، حسنا؛ علیرضا حدادیان و میرابراهیم اصفهانی (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد (مطالعه موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما)»، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 4 (15): 71-84.
سهرابی، روح‌الله؛ عباس صمدی و ارسلان  یوسفی‌فرد (1393)، «طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان»، دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 6 (11): 180-147
مهرگان، محمدرضا، محمد ابویی‌اردکان، زهرا صادقی‌آرانی، محسن نظری و امید زورمند (1395)، «شبیه‌سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار: رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر عامل»، نشریه مدیریت فردا، سال پانزدهم.
Amos, C., Holmes, G. R., & Keneson, W. C. (2014), “A meta-analysis of consumer impulse buying”. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 86-97.‏
Bellini, S., Cardinali, M. G., & Grandi, B. (2017),  “A structural equation model of impulse buying behaviour in grocery retailing”. Journal of Retailing and Consumer Services, 36, 164-171.‏
Chan, T. K., Cheung, C. M., & Lee, Z. W. (2017), The state of online impulse-buying research: A literature analysis. Information & Management, 54(2), 204-217.‏
Chang, Y. (2017), The influence of media multitasking on the impulse to buy: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 70, 60-66.‏
Chen, C. C., & Yao, J. Y. (2018), What drives impulse buying behaviors in a mobile auction? The perspective of the Stimulus-Organism-Response model. Telematics and Informatics, 35(5), 1249-1262.
‏.Coley, A. and Burgess, B. (2003), “Gender differences in cognitive and affective impulse buying”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 7 No. 3, pp. 282-295.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2004), Principles of qualitative research: Designing a qualitative study. Office of Qualitative & Mixed Methods Research, University of Nebraska, Lincoln.‏
Liu, P., He, J., & Li, A. (2019), Upward social comparison on social network sites and impulse buying: A moderated mediation model of negative affect and rumination. Computers in Human Behavior, 96, 133-140.‏
Lo, L. Y. S., Lin, S. W., & Hsu, L. Y. (2016),  “Motivation for online impulse buying: A two-factor theory perspective”. International Journal of Information Management, 36(5), 759-772.‏
Lucas, M., & Koff, E. (2017), Body image, impulse buying, and the mediating role of negative affect. Personality and Individual Differences, 105, 330-334.‏
Ozer, L., & Gultekin, B. (2015),  “Pre-and post-purchase stage in impulse buying: The role of mood and satisfaction”. Journal of retailing and consumer services, 22, 71-76.‏
Strauss, A., & Corbin, J. (1998), Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.‏
Vazquez, D., Wu, X., Nguyen, B., Kent, A., Gutierrez, A., & Chen, T. (2020),  “Investigating narrative involvement, parasocial interactions, and impulse buying behaviours within a second screen social commerce context”. International Journal of Information Management, 53, 102135.‏
Wu, L., Chiu, M. L., & Chen, K. W. (2020),  “Defining the determinants of online impulse buying through a shopping process of integrating perceived risk, expectation-confirmation model, and flow theory issues”. International Journal of Information Management, 102099.‏
Zafar, A. U., Qiu, J., Li, Y., Wang, J., & Shahzad, M. (2019), The impact of social media celebrities’ posts and contextual interactions on impulse buying in social commerce. Computers in Human Behavior, 106178.‏
Zheng, X., Men, J., Yang, F., & Gong, X. (2019),  “Understanding impulse buying in mobile commerce: An investigation into hedonic and utilitarian browsing”. International Journal of Information Management, 48, 151-160.‏