کلیدواژه‌ها = اوراق بهادار / انتشار سهام / بازار اولیه / پذیرهنویسی / تعهد پذیرهنویسی
ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی

دوره 19، شماره 107، خرداد و تیر 1400، صفحه 125-141

10.22034/bs.2021.246805

یعقوب نوروزی؛ محسن شمس الهی