کلیدواژه‌ها = کیفیت سود / ساختار رقابت بازار محصول / صنایع همگن و ناهمگن