کلیدواژه‌ها = باز بودن تجاری / منطقهگرایی / اتحادیه اقتصادی اوراسیا / سازمان همکاری شانگهای
متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 104، آذر و دی 1399، صفحه 79-94

پریسا صبری؛ احسان رسولی نژاد