متنوع سازی بازارهای تجاری و منطقه گرایی اقتصادی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه دانشگاه تهران

2 گروه مطالعات روسیه، آسیای میانه و قفقاز، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله سعی میشود تا با استفاده ازروش تلفیقی تحلیل پوششی دادهها- فرایند تحلیل سلسله مراتبی به کاراییسنجی و اولویتبندی پیوستن ایران به دو نهاد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته شود. استفاده از روش کمی تحلیل پوششی دادهها، مشکل ناسازگاری در قضاوت خبرگان در مدلهای کیفی همچون فرایند تحلیل سلسه مراتبی را رفع میکند. طبق نتایج بهدست آمده سازمان همکاری شانگهای با در نظر گرفتن مساحت جغرافیایی، جمعیت نیروی کار، حجم تولید ناخالص داخلی و تورم بهعنوان ورودیهای اقتصاد و نیز حجم تجارت با جهان، درجه باز بودن تجاری و درجه باز بودن مالی بهعنوان سه خروجی کارایی بهتری طی سالهای 2000-2018 نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته است. لذا پیشنهاد میشود ظرفیتها و مذاکرات جهت عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در اولویت سیاستهای تجارت خارجی کشور ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


بزرگی، وحید و میرعبدالله حسینی (1389)، «سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم انداز آینده»، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،(7)3، 27-1.
جلالی‌نائینی، احمدرضا و محمد محمدی (١٣٧٥)، «صادرات و رشد اقتصاد ی، مجله پژوهش نامه بازرگانی، شماره ١، 70-38.
جهانگرد، اسفندیار و حمید محبوب (١٣٧٩)، «تأثیر تجارت خارجی بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره ٤٦ و ٤٧. 154-105.
حاجی یوسفی، امیرمحمد و مرضیه‌سادات الوند (1387)، «ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی و ضدهژمونی»، پژوهشنامه علوم سیاسی. 3 (2): 163-194.
حیدری، محمد (١٣٨١)، «بررسی رابطه علّی بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی: یک الگوی خودهمبسته‌برداری برای اقتصاد ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شیراز.
سلیمانی، بهزاد و کاظم یاوری (١٣٨٣)، «سیاست تجاری و رشد اقتصادی: مورد کشورهای صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٣٠، بهار ٨٣، 68-39.
صامتی، مجید، محسن رنانی و محسن صادقی  (١٣٨٧)، «جهانی شدن و اشتغال، بررسی کشورهای منتخب آسه آن و ایران»، نامه مفید (نامه اقتصادی)، سال ١٤، شماره ٦٦، 90-69.
ضرغامی، مصطفی (١٣٧٠)، «مقایسه نرخ رشد بلندمدت در دو ساختار مبتنی بر تجارت خارجی و بدون تجارت خارجی»، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
طیب‌نیا، علی و رضوان زندیه (١٣٨٨)، «اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ٥٨، 96-53.
فرهادی، علیرضا (١٣٨٣)، «بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره ٨٤. 58-27.
کمیجانی، اکبر و صالح قویدل (١٣٨٥)، «نقش آزادسازی تجاری بر بازار کار و اشتغا ل و برآورد تابع تقاضای نیروی کار در ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره ٢٠، 42-13.
کوشکی، محمدصادق و سیدمحمود حسینی (1396)، «فرصت‌ها و چالش‌های عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 47(3)، 752-737.
محمدزاده راوندی، مهدی و حجت مهکویی (1397)، «جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای ایران»؛ مطالعه موردی: سازمان همکاری شانگ‌های، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال نهم، شماره 35.
میرفخرایی، سیدحسن (1394)، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا و الزامات ژئواکونومیک آن برای ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 8(32)، 175-143.
Alfaro, L. (2005). “Inflation, Openness and Exchange Rate Regimes. The Quest for Short Term Commitment”. Journal of Development Economics, No.77, pp. 229-249.
Appleyard. D. R. and A. J. Field. (1995). International Economy: Trade Theory and Policy. Library of Congress: USA.- Bowles, P. (May 2002) “Asia’s Post-Crisis Regionalism”, Review of International Political Economy, Vol. 9, No. 2.
Bahmani-Oskooee, M. and F. Niroomand (1999). Openness and Economic Growth: An Empirical Investigation. Applied Economic Letters, Vol.6, No.3, pp. 557-561.
Barro, R. J., and Gordon. D. B. (1983). “A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model”. Journal of Political Economy, Vol. 91, No. 4, pp. 589-610.
Borio, C. E. V. and A. J. Filardo (2007). Globalisation and Inflation: New Cross- Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation. BIS Working Paper No. 227, May.
Bowdler, C. (2003). Openness and the Output Inflation Trade Off. University of Oxford.www.estecom.feausp.br/index.php/article/viewpdfinternational
Carniero, F. and J. Arbache (2003). The Impact of Trade on Brazilian Labor Market: A CGE Model Approach. World Development, Vol. 31, No. 9, pp.1581-1595.
Cooke, D. (2004). Openness and Inflation. www.eurojournals.com/ejefas8.pdf.
Daniels, J. and D. D. Vanhoose (2004). Oppenness, The Sacrifice Ratio and Inflation: Is There Puzzle? http://business.bayler.edu/economics_papers/EWPS058.pdf.
Green, F., A. Dickerson and J. Arbache (2001). A Picture of Wage Inequality and Allocation of Labor Through a Period of Liberalization: The Case of Brazil. World Development, Vol. 24, No. 11, pp.1923-1939.
Haouas, I., M. Yagoubi and A. Heshmati (2002). The Impact of Trade Liberalization on Employment and Wages in Tunisian Industries. Discussion Paper. http://www.wider.unu.edu/publications/dps/dps2002.
Jaramillo, C. and J. Tover (2006). Trade and labor Markets: Evidence from The Colombian Trade Liberalization Process. http://economia.uniandes.edu.co
Jin, C. J. (2006 b). “Openness, Growth, and Inflation: Evidence from South Korea Before the Economic Crisis”. Journal of Asian Economics, No.17, pp.738-757.
Katzenstein, Peter J. (1996) “Regionalism in Comparative Perspective”, Cooperation and Conflict, Vol. 31, No.2.
Levinsohn, J. (1999). “Employment Responses to International Liberalization in Chile”. Journal of International Economics, No.47, pp.321-344.
Loyd, P. J. and D. McLaren (2000). “Openness and Growth in East Asia Crisi”s. Journal of Asian Economics, pp. 89-105.
Lucas, R. (1988). “On The Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 3-42.
Mehrnews. (1397.02.31).  اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی طلایی برای ایران  URL:https://www.mehrnews.com/news/4300868 (12.11.1397).
Orbeta, A. C. (2002). Globalization and Employment: The Impact of Trade on Employment Level and Structure in the Philippines. http://Unpan1.Un.org/intradoc/groups/public/Documents/Apcity/UNPAN005058.pdf.
Rogoff, E. (1985). “Can International Policy Coordination be Counterproductive”? Journal of International Economics, No. 18, pp.199- 217.
Romer, P. (1986), “Increasing Return and Long Run Growth”. Journal of Political Economy, No.94, pp. 1002-1037.
Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. The Quarterly Journal of Economics, No.4, pp. 864-903.
Sachsida, A. , F. Godaro and P. R. A. Louriero (2003). Does Greater Trade Openness Reduce Inflation? Further Evidence Using Panel Data Techniques. Economic Letters, No.81, pp. 315-319.
Stolper, W. F. and P. A. Samuelson. (1941). Protection and Real Wages. The Review of Economic Studies, Vol. 19, No.1, pp. 58-73.
Terra, C. (1998). Openness and Inflation: A New Assessment. The Quarterly Journal of Economics, No.113, pp. 641-648.
Yanikkaya, H. (2003). “Trade Openness and Economic Growth: A Cross Country Empirical Investigation“. Journal of Development Economics, No.72, pp.57-89.
Yan Lee, H., L. A. Ricci and R. Rigobon (2004). “Once Again, Is Openness Good for Growth?” Journal of Development Economics, No. 75, pp. 451-472.
Young, A. (1991). Learning by Doing and Dynamic Effects of International Trade. Quarterly Journal of Economics, No. 106, pp. 369-405.