کلیدواژه‌ها = زنجیرهتأمین سبز / محیطزیست / مدل ساختاری تفسیری