نویسنده = محمد ریاحی
اولویت بندی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 31-48

10.22034/bs.2021.247051

محمد ریاحی؛ محمدرضا َشریفی قزوینی؛ مرتضی نوابی؛ سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ مظاهر ًضیایی