نویسنده = هومن پشوتنی زاده
ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 91-108

10.22034/bs.2021.247059

حسین نوروزی؛ حامد خامه چی؛ هومن پشوتنی زاده