تاثیر سرمایه اجتماعی داخلی، تعهد و تجربه صادراتی بر عملکرد بین‌المللی با تاکید بر میانجی‌گری یادگیری و همسویی بین‌المللی (مورد مطالعه: شرکت‌های دارویی فعال در صادرات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در جهان متلاطم و رقابتی امروز، بقا و گسترش شرکت‌ها در گرو موفقیت آن‌ها در بازارهای بین‌المللی است. با توجه به توسعه اخیر صنعت دارو در کشور از یک سو و اهمیت صادرات غیر نفتی برای رشد اقتصادی از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی داخلی، تعهد و تجربه صادراتی بر عملکرد بین‌المللی با نقش میانجی یادگیری و همسویی بین‌المللی در بخش دارویی صورت گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان شرکت‌های دارویی فعال در صادرات بوده است که حداقل حجم نمونه با روش کلاین (2005)، 200 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. در نهایت 378 پرسشنامه کامل از 30 شرکت دارویی فعال در صادرات جمع‌آوری شد. یافته‌های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس، نشان داد سرمایه اجتماعی داخلی تاثیر معنی‌داری بر عملکرد بین‌المللی ندارد. در ادامه مشخص شد تعهد صادراتی از طریق نقش میانجی یادگیری و همسویی بین‌المللی بر عملکرد بین‌المللی تاثیر دارد. همچنین تاثیر تجربه صادراتی بر عملکرد بین‌المللی از طریق نقش میانجی یادگیری و همسویی بین‌المللی تایید شد. بر این اساس لازم است مدیران صنایع دارویی با تاکید بر ارزش منابع درون‌بنگاهی، توسعه دانش جدید در مورد بازارهای بین‌المللی و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی در هماهنگی با اهداف و ماموریت شرکت به بهبود عملکرد در بازارهای بین‌المللی دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal Social Capital, Export Commitment and Experience on International Performance with an Emphasis on the Mediation of International Learning and Alignment (Case Study: Pharmaceutical Companies Active in Exports)

نویسندگان [English]

  • moghtadalanam ravanbakhsh 1
  • akram pirouznasab 2
1 member of the factuly of managment department.islamic azad university.qazvin.iran.
2 Department of Management - Faculty of Management - Qazvin Azad University - Qazvin - Qazvin Azad University
چکیده [English]

In today’s turbulent and competitive world, the survival and expansion of companies depends on their success in international markets. Considering the recent development of the pharmaceutical industry in the country on the one hand, and the importance of non-oil exports for economic growth on the other hand, the present study aims to investigate the impact of internal social capital, export commitment and experience on international performance with the mediating role of international learning and alignment in the pharmaceutical sector was done. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the research included all the managers and experts of the pharmaceutical companies active in export, and the minimum sample size was determined by Kline (2005) method, 200 people and selected by simple random sampling method. The research data collection tool was a standard questionnaire. Finally, 378 complete questionnaires were collected from 30 pharmaceutical companies active in export. The findings of structural equation modeling with SmartPLS software showed that internal social capital has no significant effect on international performance. In the following, it was found that export commitment has an effect on international performance through the mediating role of international learning and alignment. Also, the effect of export experience on international performance was confirmed through the mediating role of international learning and alignment. Therefore, it is necessary for pharmaceutical industry managers to improve performance in international markets by emphasizing the value of internal resources, developing new knowledge about international markets, and developing international activities in coordination with the goals and mission of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Social Capital/ Export Commitment/ Export Experience/ International Performance/ International Learning/ International Alignment
 احمدیان، علی اشرف، پارسامنش، مهرداد (1395). شناسایی عوامل موثر بر حضور موفق شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی. بررسی‌های بازرگانی، 14(77)، 1-15.
ارزیابی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهمن 1394). گزارش های کارشناسی (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)، ص 20.
آمار صادرات به تفکیک تعرفه (1400). گمرک جمهوری اسلامی ایران، دسترسی در سایت https://www.irica.ir/file_manager/2535595/2535595.htm، در تاریخ 18/10/1401
عطایی، سپیده و تقی پوریان، ممحمدجواد (1398). بررسی عوامل تاثیرگذار بر تداوم ارتباط صادراتی شرکت‌های ایرانی صادرکننده دارو. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، 10(2 )، 35-47.
فاریابی، محمد، رحیمی اقدم، صمد، کوششی، محمدرضا و پورآقابالایی، علیرضا (1398). تأثیر بازارگرایی و تجربه بین‌المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین‌المللی. مدیریت کسب و کار بین‌المللی، 2(1 (پیاپی 4))، 23-44.
قادری، هانیه، رضائی دولت آبادی، حسین، انصاری، آذرنوش (1401). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بیرونی بر عملکرد صادراتی با تبیین نقش میانجی قابلیت‌های پویا. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 5(1)، 1-26.
قره سفلو، علی، رمضان‌پور، اسماعیل، دانشجو، فاطمه و قره سفلو، حمید، (1397). بررسی تاثیر استراتژی آمیخته بازاریابی، ویژگی های محیطی و شرکت، تجربه و تعهد بین‌المللی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه شرکت‌های صادراتی استان گیلان)، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران
معصوم، محمد و یوسفی، شبنم (1400). عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات. بررسی‌های بازرگانی، 19(107)، 23-38.
مهدوی‌مزده، بیژن، ذاکری، امیر و میرزامحمدی، ُسعید (1400). نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن. بررسی‌های بازرگانی، 19(111)، 85-106.
وکیل یزدی، ابراهیم، ثانوی فرد، رسول و عیوضى حشمت، على اصغر(1399). الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم. پژوهشنامه بازرگانی، 25(97)، 97-130.
Adler, P.S., Kwon, S.W.. (2002). Social capital: prospects for a new concept. Acad. Manag. Rev. 27 (1), 17-40.
Adomako, S., Amankwah-Amoah, J., Dankwah, G.O., Danso, A., Donbesuur, F., (2019). Institutional voids, international learning effort and internationalization of emerging market new ventures. J. Int. Manag. 25 (4), 100666.
Adomako, S., Amankwah-Amoah, J., Dankwah, G.O., Danso, A., Donbesuur, F.. (2019). Institutional voids, international learning effort and internationalization of emerging market new ventures. J. Int. Manag. 25 (4), 100666.
Ahmadian. A.A., Parsamanesh, M.. (2016). Identifying Factors Influencing Iranian Export Companies Successful Presence in Foreign Markets. Commercial Surveys, 14(77), 1-15. (In Persian).
Atai, S., and Taghipurian, M.J. (2019). Investigating the influencing factors on the continuity of export relations of Iranian drug exporting companies. Health Management (Health System), 10(2), 35-47. (In Persian)
Bai, W., Liu, R., & Zhou, L. (2020). Enhancing the learning advantages of newness: The role of internal social capital in the international performance of young entrepreneurial firms. Journal of International Management, 26(2), 100733.
Beamish, P., Karavis, L., Goerzen, A. and Lane, C. (1999), “The relationship between organizational structure and export performance”, Management International Review, Vol. 37 No. 1, pp. 37-54.
Cavusgil, S.T. and Zou, S. (1994). “Marketing strategyperformance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures”, Journal of Marketing, Vol. 58 No. 1, pp. 1-21.
Chidley, C. (2014). Towards a Framework of Alignment in International Relations. Politikon, 41(1), 141-157. doi:10.1080/02589346.2014.88568.
Chin, W.W. and P.R. Newsted, (1999). Structural equation modeling analysis with small samples using partial least squares. Statistical strategies for small sample research,. 1(1): p. 307-341.
Chugan, P. K., & Singh, S. (2015). Export commitment and its impact on firm-level export performance: Evidence from SMEs cluster of Ahmedabad, India. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport, 3(3), 90-95.
Coleman, J.. (1990). Foundations of Social Theory. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (1985). The impact of export strategy on export sales performance. Journal of international business studies, 16(1), 37-55.
De Clercq, D., Sapienza, H. J., & Zhou, L. (2014). Entrepreneurial strategic posture and learning effort in international ventures: The moderating roles of operational flexibilities. International Business Review, 23(5), 981-992.
Deng, W., Hendrikse, G., & Liang, Q. (2020). Internal social capital and the life cycle of agricultural cooperatives. Journal of Evolutionary Economics. doi:10.1007/s00191-020-00690-8.
Dess, G. D., & Robinson, R. B. (1984). Measuring Organization Performance in the Absence of Objective Measures: The Case of the Privately-Held Firm and Conglomerate Business Unit. Strategic Management Journal, 5, 265-273.
Ellinger, A., Daugherty, P., & Keller, S. (2000). The Relationship between Marketing/Logistics Interdepartmental Integration and Performance in US Manufacturing Firms: An Empirical Study. Journal of Business Logistics, 21 (1), 1-2.
Evaluation of the strategic plan of the Ministry of Industry, Mining and Trade (February 2014). Expert reports (Research Center of the Islamic Council), p. 20. (In Persian).
Export statistics by tariff. (2021). Customs of the Islamic Republic of Iran, accessed on the website https://www.irica.ir/file_manager/2535595/2535595.htm, on 18/10/2022 (In Persian)
Faryabi, M., Rahimiaghdam, S., Kousheshi, M., PourAghabalaei, A. (2019). Effect of market orientation and international experience on export performance with the mediating role of international marketing strategy. Journal of International Business Administration, 2(1), 23-44. (In Persian)
Fornell, C. and D.F. Larcker. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics, Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Ghaderi, H., Rezaei Dolatabadi, H., Ansari, A. (2022). The impact of external social capital on export performance considering the mediating effect of dynamic capabilities. Journal of International Business Administration, 5(1), 1-26. (In Persian)
Griffith, D.A. and Hoppner, J. (2013). “Improving global marketing strategy through soft skill development”, International Marketing Review, Vol. 30 No. 1, pp. 21-41.
Hao, J., Xie, Z. and Sun, K. (2022). “Whose international experience matters more? Decision-makers with international experience in Chinese family firms”, Chinese Management Studies, 16(2), 397-421.
Julian, C.C. (2003). “Export marketing performance: a study of Thailand firms”, Journal of Small Business Management, Vol. 41 No. 2, pp. 213-221.
Klotz, A.C., Hmieleski, K.M., Bradley, B.H., Busenitz, L.W.. (2014). New venture teams: a review of the literature and roadmap for future research. J. Manag. 40 (1), 226-255.
Kumlu, Ö. (2014). The effect of intangible resources and competitive strategies on the export performance of small and medium sized enterprises. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 24-34.
Lages, F. and Montgomery, D.B. (2001). Export Assistance, Price Adaptation to the Foreign Market, and Annual Export Performance Improvement: A Structural Model Examination, Stanford University, Graduate School of Business, CA, pp. 1-45.
 Lages, F., Jap, S.D. and Griffith, D.A. (2008). “The role of past performance in export ventures: a short-term reactive approach”, Journal of International Business Studies, Vol. 39 No. 2, pp. 304-325.
Leonidou, L.C. and Katsikeas, C.S. (2010). “Integrative assessment of exporting research articles in business journals during the period 1960-2007”, Journal of Business Research, Vol. 63 No. 8, pp. 879-887.
Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S., Palihawadana, D. and Spyropoulou, S. (2007). “An analytical review of the factors stimulating smaller firms to export”, International Marketing Review, Vol. 24 No. 6, pp. 735-770.
Mahdavi mazde, B., Zakery, A., & Mirzamohammadi, S. (2022). A Model Presentation for the Role of Knowledge Types in the Internationalization of Knowledge Based Firms with its Policy Implications. Commercial Surveys, 19(111), 85-106. (In Persian)
Masum, M., & Yousefi, S. (2021). Meta-analysis of Factors Affecting on Export Performance. Commercial Surveys, 19(107), 23-38. (In Persian)
Moen, Ø., Falahat, M., & Lee, Y. Y. (2022). Are born global firms really a “new breed” of exporters? Empirical evidence from an emerging market. Journal of International Entrepreneurship, 20(1), 157-193.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
Najafi B, Mahboub-Ahari A, Nouraei Motlagh S, Otobideh SA, Rahimi B, Shabaninejad H, Yusefzadeh H. (2019). The Study of Effective Factors on Iran’s Pharmaceutical Export Supply and Demand. Iran J Pharm Res. Fall;18(4):2226-2232.
Navarro, A., Losada, F., Ruzo, E. and Díez, J.A. (2010). “Implications of perceived competitive advantages, adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance”, Journal of World Business, Vol. 45 No. 1, pp. 49-58.
Oura, M. M., Zilber, S. N., & Lopes, E. L. (2016). Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. International Business Review, 25(4), 921-932. doi:10.1016/j.ibusrev.2015.12.0.
Patel, P. C., Fernhaber, S. A., McDougall‐Covin, P. P., & Van der Have, R. P. (2014). Beating competitors to international markets: The value of geographically balanced networks for innovation. Strategic Management Journal, 35(5), 691-711.
Qara-Saflou, A.,Ramzanpour, I., Dagheh, F., Qara-Saflou, H.. (2017). Investigating the effect of mixed marketing strategy, environmental and company characteristics, international experience and commitment on export performance (a case study of export companies in Gilan province), the third international conference on dynamic management, accounting and auditing, Tehran. (In Persian)
Ripollés, M., Blesa, A. (2020). And yet, non-equity cooperative entries do improve international performance: uncovering the role of networks’ social capital. Small Bus Econ 55, 761-776 . https://doi.org/10.1007/s11187-019-00186-1.
Sanchez-Famoso, V., Maseda, A., Iturralde, T., Danes, S. M., & Aparicio, G. (2019). The potential of internal social capital in organizations: An assessment of past research and suggestions for the future. Journal of Small Business Management, 58(1), 32-72. doi:10.1080/00472778.2019.16596.
Spence, M. and Crick, D. (2006). “A comparative investigation into the internationalization of Canadian and UK high-tech SMEs”, International Marketing Review, Vol. 23 No. 5, pp. 524-548.
Sraha, G., Sharma, R.R., Crick, D. and Crick, J.M. (2020). “International experience, commitment, distribution adaptation and performance: a study of Ghanaian firms in B2B export markets”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 35 No. 11, pp. 1715-1738. https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2019-0197.
 Tasavori, M., Zaefarian, R., & Eng, T.-Y. (2018). Internal social capital and international firm performance in emerging market family firms: The mediating role of participative governance.
Vakil Yazdi, E., Sanavi Fard, R., & Eyvazi Heshmat, A. A. (2020). Identifying the export opportunities of Iran’s human pharmaceutical industry using the determinants of decision support model. Iranian Journal of Trade Studies, 25(97), 97-130. (In Persian)
Visita, L., Almahendra, R., Tsalits, A. H., & Anindita, M. S. (2022). Do Psychic Distance, International Experience and Risk-Taking Ability Matter for Indonesian SMEs in the Distant Market? Vision, 0(0). https://doi.org/10.1177/09722629221081904 International Small Business Journal, 36(8), 887-910. https://doi.org/10.1177/0266242618773145.
Zahra, S.A., Ireland, R.D., Hitt, M.A.. (2000). International expansion by new venture firms: international diversity, mode of market entry, technological learning, and performance. Acad. Manag. J. 43 (5), 925-950.
Zahra, S.A., Matherne, B.P., Carleton, J.M.. (2003). Technological resource leveraging and the internationalisation of new ventures. J. Int. Entrep. 1 (2), 163-186.