بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی(مورد مطالعه شرکت‌های صادرکننده کوچک تا متوسط شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بین الملل-دانشکده علوم انسانی- دانشگاه شاهد

چکیده

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت‌های بازاریابی بین‌الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت‌های فعال در بازارهای بین‌المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت‌های بین‌المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت‌های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت‌های نمونه صادراتی در بخش‌های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین‌المللی است. داده‌های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های جامعه تحقیق به‌دست آمده و روایی پرسش‌نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی‌های نرم‌افزار spss می‌باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت‌های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

idenrifying the relationship between internet marketing capabilities and the growth of export markets

نویسنده [English]

  • naser yazdani 1
1 Assistant Professor, Department of Management, Shahed University
2
چکیده [English]

This research, by studying past research and gathering information from reliable sources, by examining a conceptual model, has tested the relationship between the use of Internet marketing capabilities and the growth of export markets. The statistical population of this study is exporter examplar companies in the commercial, industrial, service and agricultural sectors that are active in international markets. The required data based on the analytical framework of the research is obtained through a researcher-made questionnaire distributed among the international marketing managers of the research community. To evaluation the validity of the questionnaire, the views of university professors and business experts have been used. Cronbach's alpha method is used to measure the reliability of the questionnaire, which is the result of spss software outputs. The research hypotheses were analyzed using the structural equation model in Lisrel software. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between the use of internet marketing capabilities and the growth of export markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet marketing capabilities
  • international marketing
  • International strategic orientation
  • Growth of Export Markets
حسینی، میرزاحسن (1383)، «بازاریابی‌ بین‌الملل»، چاپ دهم، تهران، دانشگاه پیام‌نور.
حقیقی، محمد (1391)، «بازرگانی بین‌الملل (نظریه‌ها و کاربردها)»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
محمودیان، محمود؛  امیررضا روحانی؛ علی هاشمزهی و مجتبی کریمیان (1394)، «عوامل مؤثر در انتخاب مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 12، تابستان 94، صص 97 تا 122.
Aaby, N. & Slater, S. F. (1989), “Management influences on export performance: a review of the empirical literature vol. 6, no. 4, pp. 7-26. 1978-88”, International Marketing Review,
Albaum, G., Strandskov, J. and Duerr, E. 1998. International marketing and export management Bianchi, C., & Mathews, S. (2016), “Internet marketing and export market growth in Chile”. Journal of Business Research, 69(2), 426-434.
Angelides, M. C. (1997), “Implementing the Internet for business: A global marketing opportunity”. International Journal of Information Management, 17(6), 405-419.
Arenius, P., Sasi, V., & Gabrielsson, M. (2005), “Rapid internationalisation enabled by the Internet: The case of a knowledge intensive company”. Journal of International Entrepreneurship, 3(4), 279-290.
 Aspelund, A., & Moen, Ø. (2004), “Internationalization of small high-tech firms: the role of information technology”. Journal of Eeromarketing, 13(2-3), 85-105.
Bennett, R. (1997), “Export marketing and the Internet: experiences of web site use and perceptions of export barriers among UK businesses”, International Marketing Review, vol. 14, no. 5, pp. 324-344.
Bianchi, C., & Mathews, S. (2016), “Internet marketing and export market growth in Chile”. Journal of Business Research, 69(2), 426-434.
Borcuch, A., Piłat-Borcuch, M., & Świerczyńska-Kaczor, U. (2014), “The Influence of the Internet on globalization process”. Journal of Economics and Business Research, 18(1), 118-129.
Bouquet, C. (2004), “Building global mindsets: An attention-based perspective”. Springer.
Cadogan, J. W. (2012), “International marketing, strategic orientations and business success: Reflections on the path ahead”. International Marketing Review, 29(4), 340-348.
Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., & Johnston, K. (2009), “Internet marketing: strategy, implementation and practice”. Pearson Education.
Davis, P. S., & Harveston, P. D. (2000), “Internationalization and organizational growth: The impact of Internet usage and technology involvement among entrepreneur-led family businesses”. Family Business Review, 13(2), 107-120.
Dunt, E.S. and Harper, I. R. (2002), “E-Commerce and the Australian economy”, The Economic Record, vol. 78, no. 242, pp. 327-342.
Eid, R., & Trueman, M. (2002), “The Internet: New international marketing issues”. Management Research News, 25(12), 54-67.
Farhoomand, A. and Lovelock, P. (2001), Global E-Commerce: Texts and Cases, PrenticeHall, Singapore.
Freund, C. L., & Weinhold, D. (2004), “The effect of the Internet on international trade”. Journal of international economics, 62(1), 171-189.
Frishammar, J., & Andersson, S. (2009), “The overestimated role of strategic orientations for international performance in smaller firms”. Journal of international entrepreneurship, 7(1), 57-77.
Gibbs, J. L., & Kraemer, K. L. (2004), “A cross‐country investigation of the determinants of scope of e‐commerce use: An institutional approach”. Electronic markets, 14(2), 124-137.
Gregory, G. D., Ngo, L. V., & Karavdic, M. (2017), “Developing e-commerce marketing capabilities and efficiencies for enhanced performance in business-to-business export ventures”. Industrial Marketing Management.
Hamill, J. and Gregory, K. (1997), “Internet marketing in the internationalisation of UK SMEs”, Journal of Marketing Management, vol. 13, no. 1/3, pp. 9-28.
Hart, S. J., Webb, J. R., & Jones, M. V. (1994), “Export marketing research and the effect of export experience in industrial SMEs”. International Marketing Review, 11(6), 4-22.
Hinson, R., & Adjasi, C. (2009), “The Internet and export: Some cross-country evidence from selected African countries”. Journal of Internet Commerce, 8(3), 309-324.
Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K., & Saarenketo, S. (2008), “Strategic orientations of born globals—Do they really matter?”. Journal of world business, 43(2), 158-170.
Jaw, Y. L., & Chen, C. L. (2006), “The influence of the Internet in the internationalization of SMEs in Taiwan. Human Systems Management”, 25(3), 167-183.
Lu, V. N., & Julian, C. C. (2008), “The Internet, strategy and performance: A study of Australian export market ventures”. Journal of Global Marketing, 21(3), 231-240.
Mathews, S., Bianchi, C., Perks, K. J., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2016), “Internet marketing capabilities and international market growth”. International Business Review, 25(4), 820-830.
Mathews, S., Healy, M., & Wickramasekera, R. (2012), “The Internetalisation of information, knowledge, and interaction components of the firm’s internationalisation process”. Journal of Marketing Management, 28(5/6), 733-754.
Melin, L. (1992), “Internationalisation as a strategic process”. Strategic Management Journal, 13(2), 99-118.
Moen, Ø., Koed Madsen, T., & Aspelund, A. (2008), “The importance of the internet in international business-to-business markets”. International Marketing Review, 25(5), 487-503.
Morgan-Thomas, A. (2009), “Online activities and export performance of the smaller firm: A capability perspective”. European Journal of International Management, 3(3), 266-285.
Nguyen, T. D., & Barrett, N. J. (2006), “The adoption of the internet by export firms in transitional markets”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(1), 29-42.
Quelch, J.A. and Klein, L.R. (1996), “The Internet and international marketing”, Sloan Management Review, vol. 37, no. 3, pp. 60-75.
Racela, O. C., Chaikittisilpa, C., & Thoumrungroje, A. (2007), “Market orientation, international business relationships and perceived export performance”. International Marketing Review, 24(2), 144-163.
Rodgers, S. and Sheldon, K.M. (2002), “An improved way to characterize Internet users”, Journal of Advertising Research, vol. 42, no. 5, pp. 85-94.
Shah Alam, S. (2009), “Adoption of internet in Malaysian SMEs”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(2), 240-255.
Simpson, M., & Docherty, A. J. (2004), “E-commerce adoption support and advice for UK SMEs”. Journal of small business and enterprise development, 11(3), 315-328.
Sinkovics, N., Sinkovics, R. R., & “Bryan” Jean, R. J. (2013), “The internet as an alternative path to internationalization?”. International Marketing Review, 30(2), 130-155.