موضوعات = اقتصاد بازرگانی
شناسایی و ارزیابی ارتباط میان عوامل مؤثر بر صادرات از طریق استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال در شرکت‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22034/bs.2024.2008293.2827

حمیدرضا هاشمی؛ امیر ذاکری


همگرایی اقتصادی- تجاری منطقه ای میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

دوره 21، شماره 122، آذر و دی 1402، صفحه 1-32

10.22034/bs.2023.1987778.2724

میرعبداله حسینی؛ محمد رضا عابدین مقانکی؛ علی زاهدطلبان