اثر اعمال تعرفه های کربن بر میزان تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی GTAP-E

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران،ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد ،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر اعمال تعرفههای کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاریهای اقلیمی همچون اعمال تعرفههای کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در دادههای GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیمبندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرمافزار RunGtap نشان میدهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهرهگیری از فناوریهای جدید، سیاستهای های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری مینماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Imposing carbon Tariffs on the Amount of Production and Trade in Energy Intensive Industries in Iran Using GTAP-E General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Sheyda Nematollahi Sarvestani 1
  • abbas memarnejad 2
  • teymur Mohammadi 3
1 PhD student, Faculty of Economics, Science and Research Branch,
2 economy, management and economic department islamic azad university science and research branch , tehran, iran
3 associated professor of faculty of economics,, Allame tabatabaei university
چکیده [English]

Currently, imposing carbon tariffs is criticized as one of the factors limiting trade between countries. Considering the importance of dealing with climate change and the interest of countries in imposing climate policies such as imposing carbon tariffs, the present research evaluates the effects of imposing this policy under four scenarios of imposing carbon tariffs by the European Union, Japan, the United States of America and all regions. It has studied the production and trade in Iran’s target industries using the environment-oriented general equilibrium model of the Global Trade Analysis Project (GTAP-E). In this regard, the 141 countries and regions and 65 sectors in the GTAP10 data have been divided into 5 regions and 9 sectors according to the purpose of the research. The estimation of the model using RunGtap software shows that imposing the carbon tariff on energy intensive industries in Iran. According to the results of this study, in order to maintain and develop the export markets of energy-intensive industries, it is necessary to adopt the necessary measures to decarbonize the production process of the aforementioned industries, including the use of new technologies, incentive policies, and carbon pricing. Key words: carbon tariff, energy industries on Iran, production, trade, GTAP-E model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Tariff / Iran’s Energy Intensive Industry / Production / Trade / GTAP
  • E model
اخباری، رضا و آماده حمید (1396). کاربردی از فرضیه پناهگاه آلودگی در شناسایی صنایع آلاینده: شواهدی از رابطه تجاری ایران-چین، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، 3.
اخباری، رضا، جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید، نجاتی، مهدی و جوادی‌نیا، مینا (1398). بررسی تاثیر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بر کیفیت محیط زیست از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رعیافت الگوی CGE: مطالعه موردی توافق برجام، تحقیقات اقتصادی، دوره 54، 804-799.
بابائیان، ایمان، نجفی‌نیک، زهرا، زابل‌عباسی، فاطمه، حبیبی‌نوخندان، مجید، ادب، حامد و ملبوسی، شراره (1388). ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره 2039-2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو ECHO-G، جغرافیا و توسعه، 15.
پژویان، جمشید و معین نعمتی، حسن (1389). بررسی اثرات اقتصادی مالیات کربن بر اساس مدل تعادل عمومی (CGE)، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 44.
جعفری صمیمی، احمد و علیزاده ملفه، الهام (1395). شبیه‌سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره بیست و دوم، 12.
جلائی، عبدالمجید، نجاتی، مهدی و باقری، فرخنده (1393). بررسی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران با رهیافت مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 22-21.
عباس‌زادهکمرجوان، سجاد و عباس‌زاده، نصرت‌اله (1399). ارزیابی اقتصادی سیاست مالیات کربن: کاربردی از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 25-23.
محمودی، عبداله (1398). تحلیل حساسیت تاثیر قیمت نفت بر رفاه اقتصادی و عرضه کالای عمومی در ایران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 187-183.
Abbaszadeh Kammerjovan, Sajjad and Nosrat Elah Abbaszadeh. (2019). “Economic evaluation of the carbon tax policy: application of computable general equilibrium model”, Energy Planning and Policy Research, 23-25.
Akhbari, Reza and Hamid Al-Daghari (2016). “An application of the pollution shelter hypothesis in the identification of polluting industries: Evidence from the Iran-China trade relationship”, Environmental Science and Technology Quarterly, 19th Volume, 3.
Akhbari, Reza, Seyyed Abdul Majid Jalai Esfandabadi, Mehdi Nejati and Mina Javadinia, (2018) “Investigation of the impact of international agreements on the quality of the environment through the channel of foreign direct investment following the CGE model: a case study of the JCPOA Agreement”, Economic Research, Volume 54, 799-804
AR Synthesis Report Climate Change. (2022). “Impacts, Adaptation and Vulnerability”, Intergovernmental Panel on Climate Change, 45-49.
Babaian, Iman, Zahra Najafi Nik, Fatemeh Zabul Abbasi, Majid Habibi Nokhandan, Hamed Adab and Sharara Malbousi. (2008). “Evaluation of the country’s climate change in the period of 2010-2039 using micro-scale exponential data of ECHO-G atmospheric general circulation model”, Geography and Development, 15.
Burniax Jean-Marc and Troung, P.Truong. (2001).  “GTAP-E: An Energy -Environmental Version of the GTAP Model”, GTAP Technical Paper, No 16, 13.
Chen, Weiguang and Qing Guo. (2017). “Assessing the Effect of Carbon Tariffs on International Trade and Emission Reduction of Chinas Industrial Products under the Background of Global Climate Governance”, Sustainability, 34.
Chepeliev, Maksym. (2021). “Possible Implications of the European Carbon Border Adjustment Mechanism for Ukraine and other EU Trading Partners”, Energy Economics, 67-69.
CO2Emissions by country. (2022). www.worldmeters.info.
EU ETS Handbook. (2017). European Commission, http://ec.europe.eu/clima/system/files/2017-03_handbook_en.pdf.
Jafari Samimi, Ahmad and Elham Alizadeh Melfa. (2016). “Simulation of green tax on economic growth in Iran using calculable general equilibrium method”, Economic Development and Growth Research Quarterly, Number 22, 12.
Jalaei, Abdul Majid, Mehdi Nejati and Farkhundeh Bagheri. (2013). “Investigating the impact of exchange rate shocks on investment and employment in Iran with the approach of computable general equilibrium models”, Economic Research Quarterly, 21-22.
Mahmoudi, Abdullah. (2018). “Sensitivity analysis of the impact of oil prices on economic well-being and supply of public goods in Iran”, Macroeconomic Research Journal, 183-187.
Moon, Jinyoung, Soo Hyun Oh, Youngseok Park, Sunghee Lee and Eunmi Kim. (2021). “Increasing Global Climate Ambition and Implication for Korea”, World Economy Brief, 12-18.
Pajuyan, Jamshid and Hassan Moin Nemati. (2009). “Evaluation of the economic effects of the carbon tax based on the General Equilibrium (CGE) model”, Applied Economics Quarterly, 44.
Palma,Alessandro, Alessandro Antimiani, Valeria Costantina and Chiara Martini. (2013). “The GTAP-E Model description and improvements”, Book, 2013, p:52-55.
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing carbon border adjustment mechanism, EUROPEAN COMMISSION, 10-14.
Tosi Feijo , Flavio and Onno Kuik. (2018). “Brazilian competitiveness of energy-intensive trade-exposed industrial sectors vis-à-vis the adoption of border carbon adjustments by the EU: and approach using the GTAP-EU model, Graduate Program in Economics” , Faculty of Economic Sciences - Federal University of Rio Grande do, 14-15.
UNCTAD. (2021). “A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implication s for developing countries”, 3-9.
Zhu Naipin, Luhuan Qian, Dan Jiang and Nancy Mbroh. (2020). “A simulation study of Chinas imposing carbon tax against American carbon tariffs”, Jornal of Cleaner Production, 33-35.