نویسنده = هاشم آقازاده
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

دوره 15، شماره 84-85، مرداد و شهریور 1396، صفحه 49-61

طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده؛ ملیکا مهدیزاده


بررسی کارکردهای هوشمندی بازار

دوره 11، شماره 60، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-96

هاشم آقازاده؛ مریم خلیل