بخش‌بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش‌های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
هدف: اولین گام برای اجرای استراتژی بازاریابی هدفمند در هر شرکتی، شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان در بخش‌های مختلف بازار است. بخش‌بندی بر اساس ارزش مورد انتظار، می‌تواند تجزیه‌ و تحلیل دقیقی از گروه‌های مشتریان بالقوه‌ای که نیازهای آنها توسط محصولات فعلی به خوبی تأمین نشده است ارائه کند و به آنها این امکان را بدهد تا فرصت‌های تولید محصولات جدید را شناسایی کنند. هدف پژوهش حاضر، بخش‌بندی مشتریان آجیل و خشکبار است.
روش: روش این تحقیق، آمیخته است. بدین صورت که پس از مصاحبه با پنج نفر از متخصصان بازار آجیل و خشکبار، 32 ارزش مورد انتظار شناسایی شد. سپس پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت‌شناختی و ارزش‌های مورد انتظار مشتریان در بین 4000 مشتری به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس در فروشگاه‌های عرضه‌کنندۀ آجیل و خشکبار شهر مشهد توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها، بر روی 3010 پرسشنامه قابل تحلیل انجام شد.
یافته ها: با استفاده از نظرات صاحب‌نظران، روایی محتوایی پرسشنامه افزایش یافت و پایایی آن، با محاسبه آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS، 957/0 به دست آمد که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد بالای ابزار تحقیق است. برای تحلیل داده‌ها و بخش‌بندی مشتریان از الگوریتم DBSCAN و نرم‌افزار رپیدماینر استفاده شد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، مشتریان آجیل و خشکبار در سه بخش با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و ارزش‌های مورد انتظار آنها شناسایی شد و با عناوین مشتریان لوکس، مشتریان حساس و مشتریان عادی نام‌گذاری شدند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی متناسب با ارزش‌ها و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی هر بخش از بازار ارائه گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1399