بررسی نقش رسانه های اجتماعی در زمینه صادرات؛ مطالعه موردی صنایع صادارتی استان زنجان

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بالای صادرات برای اقتصاد کشور و همچنین نقش پررنگ کاربردهای رسانه‌های اجتماعی در بیشتر زمینه‌ها به خصوص بازرگانی و تجارت، از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر در پذیرش و قصد استفاده از رسانه‌های اجتماعی با توجه به نقش تعدیلی وابستگی به صادرات در شرکت‌ها و صنایع صادراتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بخش بازرگانی و صادرات شرکت‌های صادرکننده در استان زنجان می‌باشد. در تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه‌های مدل از تکنیک مدل‌سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر اعتقاد به قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر روی متغیرهای نگرش به رسانه‌های اجتماعی و قصد استفاده از رسانه‌های اجتماعی تاثیر مثبت معنی‌داری دارد. همچنین نگرش به رسانه‌های اجتماعی نیز بر روی متغیر قصد استفاده از رسانه‌های اجتماعی تاثیر مثبت معنی‌داری دارد. اما نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در شرکت‌های مورد مطالعه متغیر تعدیل‌گر وابستگی به صادرات بر روی روابط بین سایر متغیرها تاثیر مثبت معنی‌داری ندارد

کلیدواژه‌ها


جعفرنژاد، احمد (1388)، «بررسی موانع و ارائه راهکارهای به‌کارگیری تجارت الکترونیک در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 52، صص 34-1.
خاکی، غلامرضا (۱۳۹۱)، روش تحقیق با رویکرد به پایان‌نامه نویسی، تهران: بازتاب، چاپ هشتم.
فتح‌اله‌زاده، فرحناز (۱۳۹۴)، «رسانه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک: سرمایه‌گذاری بر اذهان در قرن 21»، کتاب مهر، ش44، صص 18-17.
فرهنگی، علی اکبر، عباس عباسپور، سهیلا بورقانی فراهانی و رضا عباسچیان قاسمی (۱۳۹۳)، «تحلیل تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت: مطالعه موردی شرکت ایران خودرو»، مجله جهانی رسانه، ش 18، صص 131-110.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1992)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم.
Alarcón, M. C., Rialp, A., & Rialp, J., (2016), “Social media adoption by exporters”, Spanish Jornal of Marketing, no.20, pp.81-92.
Chi, Ting. & Sun,Yao., (2013), “Development of firm export market oriented behavior: Evidence from an emerging economy”, International Business Review, no.22(1), pp.339–350.
Constantinides, E. Lorenzo, C. & Gómez, M., (2008), “Social Media: A New Frontier for Retailers” European Retail Research, no.22(1), pp.1-28.
Lal, K., (2005), “Determinants of the adoption of e-business technologies”, Telematics and Informatics, no.22(3), pp.181–199.
Luarn, P. Lin, H., (2005), “Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking”, Computers in Human Behavior, no.21(6), pp.873–891.
Okazaki, S. & Taylor, C. R., (2013), “Social media and international advertising: theoretical challenges and future directions”, International Marketing Review, no.30(1), pp.56-71.
Pezderka, N., Sinkovics, R., Jean, R., (2012), “Do born global SMEs reap more benefits from ICT use than other internationalizing small firms”, Handbook of research on born globals, pp.185-213.
Trainor, k. J., Andzulis, J., & Agnihotri, R., (2014), “Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM”, Journal of Business Research, no.67(6), pp.1201–1208.
Yates, D., Paquette, S., (2011), “Emergency knowledge management and social media technologies: A case study of the 2010 Haitian earthquake”, International Journal of Information Management, no.31(1), pp. 6–13.
Zhang, M., Sarker, S. & Sarker, S., (2013), “Drivers and export performance impacts of IT capability in born-global firms: a cross-national study”. Information Systems Journal, no.23(5), pp.419–443.