تحلیل و بررسی محرک‎ها بر عملکردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار ، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آیت‌آله حائری میبدف میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد؛ دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تأثیر محرک‌ها بر عملکردهای زنجیره‌تأمین سبز در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار LISRELصورت گرفت. درنهایت؛ بین فشار داخلی و خارجی زنجیره‌تأمین سبز، فشار داخلی و خارجی با محرک‌های زنجیره‌تأمین سبز، محرک‌های زنجیره‌تأمین سبز و عملکرد زیست‌محیطی، عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی، عملکرد زیست‌محیطی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرک‌های زنجیره‌تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست‌محیطی و سازمانی، عملکرد عملیاتی و سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 احمدی نوری، حمزه. نیکنژاد، علی. (1396). «مدیریت زنجیره‌تأمین سبز مشتری مدار و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها». چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
توکلی، لیلا. شکاری، غلامعباس. طاهری لاری، مسعود. (1395). «بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره‌تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی‌گری هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط در شهر مشهد». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
خراسانی، محمد. چالشی، مائده. (1396). «مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره‌تأمین سبز». دومین کنفرانس بین‌المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.
 رفیعی، مجید. عبدالملکی، حمید. (1396). «شناسایی مؤلفه‌های مدیریت زنجیره‌تأمین سبز». چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
قطبی، فربد. مظفری، محمدمهدی. (1395). «بررسی تأثیر مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی توسط سازمان». سومین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی مدیریت و حسابداری ایران.
محمدی، سیدمهدی. امامی، نریمان. (1395). «بررسی تأثیر عوامل محرک اجرای مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر عملکرد شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط». پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
محمودخانی، جواد. تولایی، ملیحه. (1396). «تأثیر فعالیت‌های مدیریت زنجیره‌تأمین سبز بر عملکرد سازمانی در سازمان‌های تولیدی ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری». کنفرانس بین‌المللی زنجیره‌تأمین سبز.
 Green Jr , K. W., Zelbst, P. J., Meacham, J., & Bhadauria , V. S. (2012). "Green supply chain management practices: impact on performance». Supply Chain Management: An International Journal, 17(3), 290–305.
Hsu, C. C., Tan, K. C., Zailani, S. H. M., & Jayaraman, V. (2013). «Supply chain drivers that foster the development of green initiatives in an emerging economy". International Journal of Operations & Production Management, 33 ( 6), 656-688.
Laosirihongthong, T., Adebanjo, D., & Choon Tan, K. (2013). «Green supply chain management practices and performance». Industrial Management & Data Systems Vol. 113 No. 8, 2013 pp. 1088-1109.
Lee, S. M., Rha, J. S., Choi, D., & Noh, Y. (2013). «Pressures affecting green supply chain performance». Management Decision, 51(8), 1753-1768.