بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیربنایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی‌تواند بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است.
در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی  و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می‌شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیر بنایی (بزرگراه‌ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه‌ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین‌های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش‌ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه‌های زیر بنایی (بزرگراه‌ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه‌های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

کلیدواژه‌ها


اثنی عشری، ابوالقاسم و اعتماد نیا، محسن، " مقایسه تئوریک انواع روش‌های خصوصی‌سازی قابلیت به‌کارگیری این روش‌ها در واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی". مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی شماره‌های 1 و 2، 130-111، 1390.
ترکان، اکبر؛ شهبازی، میثم، "بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای؛ مسائل و راهکارها". فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، 276-245، 1389.
رحمانی، فاطمه و مظهری، محمد، " بررسی میزان، مشکلات، تأثیرات و روش‌های خصوصی‌سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد". اولین کنفرانس اقتصاد شهری، تهران، 1390.
رضازاده گان, اکبر، شناسایی و بررسی ریسک در مشارکت‌های عمومی خصوصی پروژه‌ها، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ۱۳۹۵.
سلیمانی، هانیه؛ مجتبی، حسینعلی پور؛ نوبخت، محمدباقر، شیوه‌های تجهیز سرمایه‌های بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران: هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1390.
سهیل نخایی، محمدرضا، مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی: دنیای اقتصاد، 1392.
نظام الشعرایی, محسن، انتخاب نوع مشارکت عمومی خصوصی با توجه به شرایط خاص هر پروژه، دومین کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)،  دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۱۳۹۵.
نظام الشعرایی, محسن، شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب نوع قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ۱۳۹۵.
نوبخت، محمدباقر، " پژوهش‌های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران". مجموعه نتایج مطالعات گروه پژوهشی اقتصاد، مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی اقتصاد، 1388
 
 
Besley, T. And M. Ghatak, Public-Private Partnerships For The Provision Of Public Goods: Theory And An Application To Ngos. Research In Economics, 2017. 71(2): P. 356-371.
Burke, R. And I. Demirag, Risk Transfer And Stakeholder Relationships In Public Private Partnerships. Accounting Forum, 2016.
De Pinho Campos, K., C.D. Norman, And A.R. Jadad, Product Development Public–Private Partnerships For Public Health: A Systematic Review Using Qualitative Data. Social Science & Medicine, 2011. 73(7): P. 986-994
Roehrich, J.K., M.A. Lewis, And G. George, Are Public–Private Partnerships A Healthy Option? A Systematic Literature Review. Social Science & Medicine, 2014. 113(0): P. 110-119.
Soumaré, I. And V.S. Lai, An Analysis Of Government Loan Guarantees And Direct Investment Through Public-Private Partnerships. Economic Modelling, 2016. 59: P. 508-519.
Torvinen, H. And P. Ulkuniemi, End-User Engagement Within Innovative Public Procurement Practices: A Case Study On Public–Private Partnership Procurement. Industrial Marketing Management, 2016. 58: P. 58-68.
دوره 15، شماره 82-83
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 85-96
  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 15 اسفند 1396