بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی مبتنی بر ابعاد اتمسفر (جو) ارتباطی مطالعه موردی صادرکنندگان فرش شهرهای تهران و مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مدیریت بازگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

10.22034/bs.2022.556181.2573

چکیده

علیرغم اهمیت حیاتی هوش هیجانی و قابلیتهای ارتباطی در روابط و عملکرد برون مرزی سازمان، نقش آنها در بهبود عملکرد صادراتی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده است. با تکیه بر تئوری تنظیم هیجان در صادرات در تحقیق حاضر مدلی در جهت بررسی پیوندهای بین هوش هیجانی صادرکنندگان و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد صادراتی پیشنهاد شده است. این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بین صادرکنندگان فرش ایران شهرهای تهران و مشهد جمع‌آوری گردیده است روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد محاسبه قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) و جایگزین‌های غیرپارامتریک آن یعنی آزمون U مان – ویتنی و کراسکال – والیس استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سطوح بالاتر هوش هیجانی صادرکننده، ارتباط و پیوند اجتماعی با واردکننده را افزایش می‌دهد و در عین حال فاصله در روابط کاری آنها را کاهش می‌دهد. قابلیت رابطه به طور مثبت تحت تاثیر ارتباطات و پیوند اجتماعی است، اما به طور منفی تحت تاثیر فاصله و تعارض است. نتایج همچنین اثر مستقیم و مثبت قابلیت رابطه و هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی را تایید می کند.با توجه به یافته‌های پژوهش، صادرکنندگان می‌توانند با ارائه آموزش-های بیشتر در حوزه هوش هیجانی و توجه به ابعاد مختلف جو ارتباطی شرایط و سود نهایی خود را ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the effect of emotional intelligence on export performance based on the dimensions of the communication atmosphere: a case study of carpet exporters in Tehran and Mashhad.

نویسندگان [English]

 • Soheila Khoddami 1
 • Bahareh Osanlou 2
 • Omid Darini 3
1 Associate Professor of Business Management Department, Faculty of Management, Kharazmi university
2 Assistant Professor of Business Management Department, Faculty of Management, Kharazmi university
3 Master of business management , Kharazmi university
چکیده [English]

Despite the vital importance of emotional intelligence and communication capabilities in the organization's external relations and performance, their role in improving export performance has been less studied. Relying on the theory of emotion regulation in exports, in the present study, a model has been proposed to examine the links between exporters' emotional intelligence on export performance. The present study is applied in terms of purpose and based on the method of data collection, descriptive and survey type. To analyze the data, structural equation modeling method with partial least squares method in LISREL software has been used Data were collected through the distribution of questionnaires among Iranian carpet exporters in Tehran and Mashhad. The content validity of the questionnaires has been confirmed by experts and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha coefficient method. And composite reliability was calculated. For data analysis, structural equation analysis and one-way analysis of variance (ANOVA) and its non-parametric alternatives, namely U-Mann-Whitney and Kraskal-Wallis tests were used. The results show that higher levels of exporter emotional intelligence increase social interaction with the importer while reducing the distance between their working relationships. Relationship ability is positively affected by communication and social bonding but negatively affected by distance and conflict. The results also confirm the direct and positive effect of relationship capability and emotional intelligence on export performance.According to the research findings, exporters can provide more training in the field of emotional intelligence and pay attention to different dimensions of the communication atmosphere. Upgrade your final profit

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Export performance
 • Relationship capability
 • Communication atmosphere

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 01 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401