حقوق رقابت و تنظیم‌گری بازار؛ بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج ایران

10.22034/bs.2022.554197.2552

چکیده

امروزه با توجّه به بروز تحولات گوناگون در زمینه حکمرانی دولت‌های حقوقی، این گزاره که بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در هر جامعه سیاسی مستلزم وجود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، امری غیرقابل انکار و خدشه‌ناپذیر است. از این‌رو در این پژوهش ضمن بهره‌گیری از ابزارهای تحقیق مشاهده و مصاحبه از مرور نظام‌مند ادبیات با هدف مطالعه در حوزه رقابت اقتصادی به بررسی این عوامل بسیار مهم و مؤثر در زمینه تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی و ارائه پیشنهادهای مؤثر استفاده شده است. با توجّه به یافته‌های پژوهش در مقاله حاضر، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تسهیل رقابت و منع انحصار در صنایع خدمات عمومی را می‌توان در قالب 10 گروه مجزا شامل: وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر، وجود نهادهای سیاستگذار، وجود نهادهای برنامه‌ریز در حوزه رقابت، تصویب قوانین و تنظیم مقررات در حوزه رقابت و تنظیم‌گری بازار، پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد، تضمین استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر، اعمال نظارت مناسب از سوی نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر، توجّه به عوامل زمانی و مکانی در تنظیم‌گری و تنظیم مقررات در حوزه رقابت، عزم جدّی و اراده مقتدرانه متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر در برخورد با اقدامات و رویّه‌های ضدّرقابتی، نهادینه شدن فرهنگ رقابت‌پذیری در جامعه و التزام درونی بازیگران بازار به رعایت رقابت سالم و منصفانه تقسیم و طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition law and Market regulatory; Investigating and identifying the factors affecting the facilitation of competition and the prohibition of monopolies in the public utilities

نویسندگان [English]

 • Morteza Asgharnia 1
 • Arman Ahmadizad 2
 • Rozhin Farhadi 3
1 PhD in Public Law, University of Tehran
2 Assistant professor of Department of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences at University Of Kurdistan
3 Masters of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Today, given the various developments in the field of the rule of legal states, the proposition that improving the state of economic competition in any political society requires the existence of cultural, economic, social and political conditions is undeniable and inviolable. With this explanation, it is necessary In addition to paying special attention to the four factors mentioned in the study of economic competition in each of the political societies, to identify the factors affecting the facilitation of competition and the prohibition of monopoly. Therefore, in this study, while utilizing the research tools of observation and interviews from systematic literature reviews aimed at studying the field of economic competition to examine these very important and effective factors in facilitating competition and preventing monopolies in the public service industry and presenting effective suggestions used. According to the findings of the research in this article, The most important factors affecting the facilitation of competition and prohibition of monopoly in public service industries can be in the form of 10 separate groups included: The existence of competition protection and regulatory institutions, the existence of policy-making institutions, The existence of planning institutions in the field of competition, Approving laws and setting regulations in the field of competition and market regulation, Predicting the guarantee of effective and efficient executions, Guaranteeing the structural and financial independence of competition protection and regulatory institutions, Applying appropriate supervision by competition protection and regulatory institutions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition law
 • Regulation
 • Facilitation of competition
 • Prohibition of monopolies
 • Public utilities

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1401