بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/bs.2022.553797.2551

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش‏شناسی آن از نوع پس‏رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه‏های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری شامل 117 شرکت برای دوره زمانی 1394 تا 1398 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم‌افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. تأثیر متقابل کیفیت کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between competition in the product market and the quality of internal control and their interactions with the auditor's comments on companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki 1
  • Marzeyeh Rafie Bidgoli 2
1 Department of Accounting, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
2 Master of Accounting, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between competition in the product market and the quality of internal control and their interactions with the auditor's comments on companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present study is an applied research of quasi-experimental research and its methodology is post-event. In order to achieve the objectives of the research, three hypotheses have been developed. Multivariate linear regression model has been used to test the research hypotheses. The statistical population is the companies listed on the Tehran Stock Exchange, from which a statistical sample of 117 companies for the period 1394 to 1398 has been selected. The information required for the research was extracted from the financial statements of sample companies from the Tehran Stock Exchange and analyzed using logistic regression method in Ives software. Analysis of hypotheses in this study at 95% confidence level shows that the quality of internal control has a positive and significant effect on the auditor's opinion. Competition in the product market does not have a significant effect on the auditor's opinion. The interaction between the quality of internal control and competition in the product market is not significant with the auditor's comments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Opinions
  • Product market competition
  • Internal control quality
  • companies listed on Exchange

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401