بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس بخش اقتصاد دانشگاه یزد/بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد.

2 بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد

10.22034/bs.2022.537979.2375

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب در فاصله سال‌های 2013 تا 2018 است. به این منظور، از شاخص‌های متنوع‌سازی صادرات و ضریب جینی برای ارزیابی تنوع صادراتی و توزیع درآمد استفاده شد و مدل در قالب الگوی داده‌های تابلویی با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته عملی برآورد گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می‌یابد. همچنین، متغیرهای درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی‌داری بر ضریب جینی دارند و باعث بهبود توزیع درآمد می‌شوند اما تاثیر صنعتی‌شدن بر ضریب جینی بی‌معنی است. درمجموع، کشورهای درحال‌توسعه با متنوع‌سازی صادرات، می‌توانند وضعیت توزیع درآمد را در سطح اقتصاد داخل بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Export Diversity on Income Distribution: Evidence from Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Zare 1
 • Ali Talayeminaei 2
1 The head of department of Economics/ Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting of Yazd University, Yazd University, Yazd.
2 Department of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting of Yazd University, Yazd University, Yazd
چکیده [English]

The present study aims to study the impact of export diversity on income distribution in the selected developing countries during 2013 to 2018. Export diversification and Gini coefficient indices are used for measuring export diversity and income distribution. The model is estimated in panel data framework, using feasible generalized least squares method. The results show that by increasing export diversity, Gini coefficient decreases and income distribution improves. Furthermore, per capita income, human capital, foreign direct investment and trade openness have negative and significant effects on Gini coefficient and the effect of industrialization on Gini coefficient is insignificant. According to the results, developing countries can improve income distribution by diversifying their exports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export Diversification
 • Gini Coefficient
 • Income Distribution
 • Developing Countries
 • Panel Data

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 18 مرداد 1401