بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پسته

نوع مقاله : پژوهشی (موردی)

نویسندگان

بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

فعالیت در بخش کشاورزی، بهعلت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک بالا بهحساب میآید. در بین سیاستهای مختلف حمایتی، بیمهی محصولات کشاورزی، بهعنوان راهحل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات، همواره مورد توجه و تأکید بوده است. هدف مطالعهی حاضر، بررسی و رتبهبندی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر پذیرش بیمهی محصول پسته در استان کرمان (مطالعهی موردی شهرستانهای رفسنجان و زرند) است. پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی است با نمونه 120 نفری از 6573 نفر از باغداران. روایی محتوایی پرسشنامه، با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن نیز، پس از آزمون مقدماتی با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا، 8/0 بهدست آمده است. دادههای جمعآوریشده، نتایج بهدست آمده از مدل رگرسیون لوجیت و آزمون فریدمن نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، میزان تجربه و شرکت در کلاسهای ترویجی، تا حد زیادی با پذیرش بیمه رابطه داشته و احتمال پذیرش بیمه را افزایش دادهاند، در حالیکه بومی بودن کارگزار بیمه و مطالعهی نشریات ترویجی، بر احتمال پذیرش بیمه اثر منفی دارند. بر اساس نتایج، درآمد یکی از متغیرهای اصلی و تأثیرگذار بر پذیرش بیمه است؛ لذا، تشکیل کارگاهها و کلاسهای آموزشی، در زمینهی استفادهی بهینه از منابع آب و خاک، میتواند در افزایش عملکرد و درآمد باغداران مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


آقاعباسی، ن. (1386). «بررسی نقش بیمه در تولید دامداران استان کرمان». اقتصاد کشاورزی و توسعه، 59: 25-36.
آمارنامه محصولات باغی استان کرمان (1391)، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، مدیریت طرح و برنامه، اداره آمار و فناوری اطلاعات.
آمار بیمه محصولات باغی استان کرمان (1391)، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی.
آمارنامه کشاورزی (1396)، جلد سوم: محصولات باغی. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
آمارنامه کشاورزی (1396)، جلد دوم. وزارت جهاد کشاورزی. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
تیموری، م.؛ اصفهانی؛ امرایی و جمشیدی (1393)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی برنج در استان ایلام»، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7 (3): 1-11.
جعفرزاده، ع. (1387)، «اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در جبران خسارت‌های طبیعی»، فصلنامه صنعت بیمه، ص 142-160.
غلامرضایی، ح. و مرادیان (1378). «بررسی مسائل و مشکلات ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ بیمه‌ی محصولات کشاورزی در ایران»، مجموعه مقالات دومین همایش سراسری مسئولین و کارشناسان صندوق بیمه‌ی محصولات کشاورزی.
کرمی، آ. (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه‌ی محصول گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد»، اقتصاد کشاورزی، 5 (2): 232-250.
نادری مهدیی، ک؛ یعقوبی فرانی، سعدی و زلیخائی سیار (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی بیمه‌ی گندم در شهرستان همدان»، تحقیقات اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی ایران، 45(3): 425-437.
 نیک‌نامی، م. و نمکی (1393)، «عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه‌ی محصول پنبه در بین پنبه‌کاران استان سمنان (مطالعه‌ی موردی شهرستان گرمسار)»، همایش ملی توسعه‌ی اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی.
Barnett, B. J., Coble, K. H., and Spurlock, S. R. (2000). Crop insurance in the Midsouth, Technical Bulletin- Mississippi Agricultural & Forestry Experiment Station 2000, 227, 24 pp.
Huang, W. Y. (2002). “Using insurance to enhance fertilizer application timing to reduce nitrogen losses”. Journal of Agricultural and Applied Economics, 34: 131-148.
National Climate Change Office of Iran; NCCOI. (2014). Second national communication to United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Department of Environment. Available via: http://climate-change.ir. (In Farsi)
Serra, T., and Goodwin, B. K. (2003). Modeling changes in the U. S. demand for crop insurance during the 1990s. American Agriculture Association Annual Meeting, Montreal, Canada, July 27-30, 2003.
Singerman, A., Hart, CH. E. and Lence, S. H. (2010). Demand for crop insurance by organic corn and soybean farmers in three major producing states, Iowa state University, Department of Economics, Ames, Iowa.
Shaik, S., and Atwood, J. (2003). Demand for optional units in crop insurance. American Agricultural Association Annual Meeting, Montreal, Canada, July 27-30, 2003.
Smith, V. and Baquet, A. E. (1996). “The Demand for multiple peril crop insurance: Evidence from Montana wheat farms”. American Journal of Agricultural Economics, 78(1), 189-201.
Vandeveer, M. L. (2001). “Demand for area crop insurance among Litchi producers in northern Vietnam”. Journal of Agriculture Economics, 26(2): 173-184.