بررسی تجربه کشورهای عضو WTO در زمینه تعهدات بخش‌های خدمات پستی و پیک

نوع مقاله: علمی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان (31 کشوری که از سال 1995 به بعد و پس از تاسیس این سازمان، به عضویت سازمان مزبور درآمده‌اند)، در زمینه تعهدات بخش‌های‌ خدمات پستی و پیک می‌پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش‌های خدمات پستی و پیک کشورهای مذکور، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری آنها در بخش‌های نامبرده می‌پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می‌شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش‌های خدمات پستی و پیک ایران قرار خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


گروه نویسندگان، سازمان جهانی تجارت: ساختار، قواعد و موافقت نامه‌ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران 1385.

_ World Trade Organization, GATS/SC/98

_ World Trade Organization, GATS/SC/122

_ World Trade Organization, GATS/SC/123

_ World Trade Organization, GATS/SC/124

_ World Trade Organization, GATS/SC/125

_ World Trade Organization, GATS/SC/126

_ World Trade Organization, GATS/SC/127

_ World Trade Organization, GATS/SC/128

_ World Trade Organization, GATS/SC/129

_ World Trade Organization, GATS/SC/130

_ World Trade Organization, GATS/SC/131

_ World Trade Organization, GATS/SC/132

_ World Trade Organization, GATS/SC/133

_ World Trade Organization, GATS/SC/134

_ World Trade Organization, GATS/SC/135

_ World Trade Organization, GATS/SC/136

_ World Trade Organization, GATS/SC/137

_ World Trade Organization, GATS/SC/138

_ World Trade Organization, GATS/SC/139

_ World Trade Organization, GATS/SC/140

_ World Trade Organization, GATS/SC/141

_ World Trade Organization, GATS/SC/142

 _World Trade Organization, GATS/SC/143

_ World Trade Organization, GATS/SC/144

_ World Trade Organization, GATS/SC/145

_World Trade Organization, GATS/SC/146

_World Trade Organization, GATS/SC/147

_ World Trade Organization, GATS/SC/148

 _World Trade Organization, GATS/SC/149

_World Trade Organization, GATS/SC/150

_World Trade Organization, GATS/SC/151