کلیدواژه‌ها = موضوع و طرفهای معامله / قراردادهای آتی / مدیریت ریسک