کلیدواژه‌ها = گسترهی حقوق تجارت و حقوق مدنی
اعتبارسنجی ضمانت شفاهی در اسناد تجاری

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 127-140

10.22034/bs.2021.247063

محسن صادقی؛ غزاله صحرانورد