کلیدواژه‌ها = حکمرانی شرکتی
تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی استان خوزستان)

دوره 19، شماره 108، مرداد و شهریور 1400، صفحه 63-90

10.22034/bs.2021.247052

حسین دریساوی بهمنشیر؛ فریدون امیدی؛ فواد مکوندی؛ مهدی بصیرت