کلیدواژه‌ها = منطق «ارائه خدمت-کسب برتری» / زنجیره تأمین / شبکه‌های ارزش / خدمات / یادگیری
بررسی نظری ارزش‌افزایی در زنجیره‌تأمین با استفاده از منطق «ارائه خدمت-کسب برتری

دوره 11، شماره 58، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 55-67

میرزاحسن حسینی؛ سیدمحمود حسینی امیری