کلیدواژه‌ها = رکود اقتصادی / بازاریابی فعال / استراتژی بازاریابی / عملکرد تجاری / فرهنگ کارآفرینی/ منابع کمکی