کلیدواژه‌ها = تفکر مدیریتی /تفکر جهانی/ مدل‌های تفکر جهانی
تحلیلی برمفاهیم تفکر جهانی و مدل‌های آن

دوره 11، شماره 59، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-11

اسماعیل ملک اخلاق؛ زینب رضایی؛ فاطمه فربیز